Zapraszamy na seminarium regionalne identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie – 18 marca

Zakład Budownictwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Budownictwie

w dniu 18 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w Kampusie Technicznym
KPU Krosno przy ul. Jerzego Dmochowskiego 12

organizuje

seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie

Celem Seminarium jest wymiana doświadczeń w zakresie identyfikowania i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy w budownictwie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej w oparciu  o dane pozyskiwane z różnych źródeł, w tym dyskusja nt. szans i wyzwań w tym obszarze oraz możliwości kształtowania równowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w ramach prowadzenia tzw. evidence based policy w budownictwie.

Odbiorcami Seminarium będą: przedstawiciele sektora budownictwa, w tym
w szczególności przedsiębiorcy działający  w sektorze, przedstawiciele organizacji budownictwa powiatu krośnieńskiego i województwa podkarpackiego, środowiska akademickiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie oraz szkół budowlanych.

Data i miejsce spotkania:
18 marca 2022 r., godzina 10:00
Kampus Techniczny KPU
ul. Jerzego Dmochowskiego 12
38-400 Krosno

Link rejestracyjny na seminarium
https://i2xpip-seminarium-regionalne-zzb.konfeo.com/pl/groups

Strona Zakładu Budownictwa
https://kpu.krosno.pl/b/seminarium-regionalne-nt-identyfikacji-i-prognozowania-potrzeb-kwalifikacyjno-zawodowych-w-budownictwie/

Program seminarium:    

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

 

 

10:00 – 10:10

Powitanie uczestników i wprowadzenie – Animator działań Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski,

Jego Magnificencja Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Prof. dr hab. Zbigniew Barabasz

10:10 – 11:30

Blok I. Rola i zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w monitorowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora oraz identyfikowaniu rozwiązań odpowiadających na te potrzeby

10:10 – 10:30

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie: projekt, cele i zadania, rezultaty prac – Zbigniew Janowski, Animator działań Rady

 

 

10:30 – 10:50

Rekomendacje Rady w zakresie przeciwdziałania barierom rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców i środowiska edukacyjne  sektora

Prezentacja wniosków z prac grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa  – dr Zofia Kozyra, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

 

 

 

10:50 – 11:10

Kwalifikacje szczególnie potrzebne w budownictwie w perspektywie najbliższych lat w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców z sektora

Prezentacja wniosków z prac grup roboczych ds. monitorowania sektora oraz ds. Sektorowej Ramy Kwalifikacji – dr Krzysztof Symela, Dyrektor Centrum Badań

Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji Radom

11:10 – 11:30

Dyskusja

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 13:00

Blok II. Krajowe i międzynarodowe inicjatywy na rzecz rozpoznania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze oraz wyjścia tym potrzebom naprzeciw

11:45 – 12:05

Szkolenia w budownictwie – jakie, w jaki sposób, dla kogo? Ankieta „Badanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw z branży budowlanej”

                                                                                                                                                                         

 

Szymczak – Instytut Badań Edukacyjnych, Związek Zawodowy „Budowlani”

Prezentacja ankiety i rekomendacji Rady dot. szkoleń branżowych, które powinny być dofinansowane z EFS – Agnieszka Szymczak – Instytut Badań Edukacyjnych, Związek Zawodowy „Budowlani”

 

 

12:05 – 12:25

Projekt „Construction Blueprint. Skills Blueprint dla Przemysłu Budowlanego”

Prezentacja celów, przewidywanych rezultatów i aktualnego etapu realizacji międzynarodowego projektu – Jakub Kus, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w

Budownictwie, Związek Zawodowy „Budowlani”

 

 

12:25 – 12:45

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (tzw. BBKL) dla branży budowlanej

Prezentacja celów badania oraz najważniejszych wyników jego I. edycji – Anna Tarnawa kierownik, Departament Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

12:45 – 13:00

Pytania i odpowiedzi

13:00 – 13:30

Obiad

 

 

13:30 – 14:00

Blok III. Regionalne i lokalne inicjatywy w zakresie odpowiadania na potrzeby pracodawców dotyczące kapitału ludzkiego i kształtowania równowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w sektorze budownictwa

 

 

13:30 – 14:00

Rola Krajowego Funduszu Szkoleniowego w dofinansowywaniu kształcenia pracowników i pracodawców

Centrum Aktywizacji Zawodowej Urzędu Pracy w Krośnie

14:00 – 14:45

Dyskusja

14:45 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie seminarium – Zbigniew Janowski, Animator działań Rady,

Jego Magnificencja Rektor KPU Prof. dr hab. Zbigniew Barabasz

Zdjęcie: Studenci kierunku Budownictwo
Zdjęcie poglądowe, fot. Dariusz Leń