Kalendarz akademickiZarządzenie nr 79/20

Rektora
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z 7 września 2020 r.
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w zw. art. 66 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U.  z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam następujący porządek roku akademickiego 2020/2021 w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie:

1 października 2020 r. – 12 lutego 2021 r. – semestr zimowy

1 października – 22 grudnia        – zajęcia dydaktyczne

23 grudnia – 6 stycznia              – przerwa świąteczna

7 stycznia – 29 stycznia              – zajęcia dydaktyczne

30 stycznia – 12 lutego               – zimowa sesja egzaminacyjna

13 lutego – 19 lutego                  – przerwa międzysemestralna

 20 lutego – 27 lutego                  – poprawkowa sesja egzaminacyjna

20 lutego 2021 r. – 30 września 2021 r. – semestr letni

20 lutego – 31 marca                  – zajęcia dydaktyczne

1 kwietnia – 6 kwietnia               – przerwa świąteczna

7 kwietnia – 14 czerwca              – zajęcia dydaktyczne

15 czerwca – 27 czerwca             – letnia sesja egzaminacyjna

3 lipca – 15 lipca                         – poprawkowa sesja egzaminacyjna

15 września – 30 września 2021 r. – okres ten jest przeznaczonyna załatwianie spraw organizacyj­nych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku aka­demickiego 2021/2022, w tym wpisów na rok akademicki 2021/2022.

§ 2

W semestrze zimowym zajęcia na studiach stacjonarnych w dniu 28 i 29 stycznia 2021 r. będą zajęciami środowymi.

§ 3

W semestrze letnim zajęcia na studiach stacjonarnych w dniu 2 czerwca 2021r. będą zajęciami czwartkowymi.

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może ustalić w ciągu roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć.

§ 5

Na wniosek dyrektora instytutu rektor może ustalić inne niż wymienione wyżej terminy zajęć i egzaminów dla poszczególnych specjalności, typów lub roczników studiów.


§ 6

Zajęcia odbywają się w systemie tygodniowym lub dwutygodniowym.

§ 7

Organizację semestrów w systemie dwutygodniowym w roku akademickim 2020/2021 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 8

Szczegółową organizację i tryb zaliczenia semestru i roku ustala dyrektor instytutu na podstawie obowiązujących planów studiów.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 30 września 2021 r.

§ 10

Traci moc zarządzenie nr 45/20 Rektora KPU w Krośnie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 dla kierunków studiów, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2020/2021 i 46/20 Rektora KPU w Krośnie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 dla kierunków studiów, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2019/2020.


Organizacja semestrów w systemie dwutygodniowym w roku akademickim 2020/2021