Oświadczenia dotyczące przypisania dorobku naukowego pracownika do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Oświadczenie o przypisaniu dorobku naukowego pracownika do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

1. W związku z art. 343 ust. 7 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej nie częściej niż raz na 2 lata składa Rektorowi oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje.

2. Pracownik może przypisać dorobek naukowy do jednej lub do dwóch dyscyplin naukowych.

3. W przypadku przypisania dorobku naukowego do jednej dyscypliny naukowej pracownik określa jej udział jako 100%.

W przypadku przypisania dorobku naukowego do dwóch dyscyplin naukowych pracownik określa ich procentowy udział (zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w POL-on zamieszcza się informację na temat udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach z dokładnością do ¼).

Np.: pierwsza dyscyplina 75%, druga dyscyplina 25%
        lub
       
pierwsza dyscyplina 50%, druga dyscyplina 50%

Oryginały oświadczeń obecnie zatrudnionych pracowników należy składać w Biurze Prorektora ds. rozwoju, p. 108 (Rynek 1, Krosno) do dnia 30 września.