Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2021/2022

Komunikat nr 4/22
Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 15 lutego 2022 roku
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych
w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.) w zw. z § 13a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 661) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1

Zajęcia  dydaktyczne w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w terminie od 19 do 27.02.2022 będą odbywać się zdalnie, zgodnie z trybem określonym w Komunikacie Rektora nr 9/21 z dnia 3 grudnia 2021 roku.

§ 2

Od 28 lutego br. zajęcia w semestrze letnim na studiach stacjonarnych odbywają się w trybie tradycyjnym jako podstawowym. Zajęcia na studiach niestacjonarnych oraz stacjonarnych 26+ realizowane są w trybie tradycyjnym na Uczelni, a wybrane wykłady w trybie hybrydowym.

§ 3

Poprzez tryb hybrydowy należy rozumieć odbywanie wykładów zarówno w formie bezpośredniej na Uczelni jak i w formie zdalnej. Forma zdalna oznacza prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. w trybie synchronicznym, zgodnie z harmonogramem zajęć, za pośrednictwem platformy MS Teams lub platformy ZOOM.

§ 4

Na uzasadniony stanem zdrowia wniosek prowadzącego lub w przypadkach szczególnie uzasadnionych względami organizacyjnymi prorektor ds. studiów, w porozumieniu z kierownikiem Zakładu, podejmuje decyzję w sprawie ustalenia odpowiedniej formy, w jakiej będą prowadzone określone zajęcia dydaktyczne.

 § 5

Programowe praktyki studenckie prowadzone są w formie kontaktu bezpośredniego, zgodnie z Regulaminem praktyk oraz kształcenia praktycznego KPU w Krośnie.

§ 6

Na uzasadniony wniosek kierownika studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia, prorektor ds. studiów może wyrazić zgodę na prowadzenie określonych zajęć w formie zdalnej, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

§ 7

W trakcie trwania semestru letniego 2021/2022 Rektor KPU w Krośnie może wprowadzać szczegółowe zasady organizacji zajęć dydaktycznych, dostosowując je do bieżącej sytuacji epidemicznej i podawać je do wiadomości społeczności akademickiej w formie komunikatu udostępnionego na stronie internetowej uczelni.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor