Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

Komunikat nr 9/21
Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 3 grudnia 2021 roku
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Karpackiej Państwowej Uczelni
w Krośnie w okresie od 18 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Na postawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 13a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 661) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W okresie od 18 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w formie zdalnej w trybie synchronicznym, zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem zajęć, za pośrednictwem platformy MS Teams lub ZOOM.us.

§ 2

Wyłączenie zapisów § 1 dotyczy zajęć, w przypadku których efekty uczenia się nie mogą być w pełni zrealizowane w formie zdalnej, w szczególności zajęć praktycznych i klinicznych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, praktyk zawodowych, ćwiczeń terenowych, zimowych form aktywności ruchowej odbywających się poza terenem Uczelni.

§ 3

W uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. studiów, na wniosek kierownika zakładu, może wyrazić zgodę na realizację zajęć innych niż wyżej wymienione w kontakcie bezpośrednim.

§ 4

Zajęcia Akademii Młodych, Akademii Językowej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na studiach podyplomowych za zgodą Prorektora ds. studiów mogą być realizowane w formie kontaktu bezpośredniego, o ile istnieje możliwości zapewnienia reżimu sanitarnego.

§ 5

Od 10 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne są prowadzone na zasadach określonych w Komunikacie Rektora nr 6/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w roku akademickim 2021/2022.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU

Rektor