Myśl dnia

Pa­mięć jest straszli­wa. Człowiek może o czymś za­pom­nieć – ona nie. Po pros­tu odkłada rzeczy do od­po­wied­nich przegródek. Przecho­wuje dla ciebie różne spra­wy al­bo je przed tobą skry­wa – i kiedy chce, to ci to przy­pomi­na. Wy­daje ci się, że jes­teś pa­nem swo­jej pa­mięci, ale to od­wrot­nie – pa­mięć jest twoim panem. 
/John Irving/