Rada biblioteczna

Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Kadencja Rady Bibliotecznej jest zgodna z kadencją Rektora.

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego:

  • określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych
  • wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem biblioteki uczelnianej
  • opiniowanie sprawozdań Kierownika biblioteki uczelnianej składanych Rektorowi

Skład Rady Bibliotecznej:

dr hab. Piotr Łopatkiewicz – przewodniczący
dr Leokadia Styrcz-Przebinda – przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak – przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Judyta Zajdel – kierownik Biblioteki PANS
mgr Jolanta Witkoś – przedstawiciel pracowników biblioteki
Kinga Bałon – przedstawiciel studentów