Informacja naukowa

Punkt Informacji Naukowej

38-400 Krosno, Rynek 1 (I piętro)

tel. 13 43 755 48

e-mail    wmb@kpu.krosno.pl

Punkt Informacji Naukowej Biblioteki PANS obsługuje wszystkich zainteresowanych, w oparciu o katalogi biblioteczne i elektroniczne źródła informacji.

Zadania OIN:

 • Informacja o zbiorach Biblioteki PANS na podstawie katalogu elektronicznego.
 • Wyszukiwanie informacji z baz danych gromadzonych przez Bibliotekę.
 • Udzielanie doraźnych informacji bibliograficznych.
 • Pomoc użytkownikom w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwaniu literatury na konkretny temat.
 • Lokalizacja materiałów źródłowych w bibliotekach krajowych
 • Prowadzenie szkoleń bibliotecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Prowadzenie indywidualnych szkoleń użytkowników w celu zapoznania ich z dostępnymi źródłami informacji naukowej.

 —————————————————————————————————————————–

Źródła darmowych e-booków

Polskie

Wolne Lektury   http://wolnelektury.pl

– biblioteka cyfrowa tworzona przez Fundację Nowoczesna Polska. Udostępnia w swoich zbiorach lektury szkolne, zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Utwory są opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach. Można je zgodnie z prawem , bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.

Otwórz książkę http://otworzksiazke.pl

– cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. Są to książki niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, a posiadające wartość naukową i edukacyjną.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona  http://polona.pl

– udostępnia w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Korzystanie  jest bezpłatne i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. CBN umożliwia przeszukiwanie treści publikacji, kopiowanie całości lub fragmentów, a także zapisanie publikacji na swoim komputerze.

Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl

– zasoby współtworzone przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze. FBC bazuje na opisach publikacji cyfrowych dostępnych w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach współpracujących z FBC.

Zagraniczne

Europeana http://europeana.eu

– europejska, multimedialna biblioteka cyfrowa. Dostęp do milionów książek, map, nagrań, fotografii, dokumentów archiwalnych, obrazów i filmów z bibliotek narodowych i instytucji kulturalnych z państw członkowskich UE.

Project Gutenberg http://gutenberg.org

– inicjatywa polegająca na umieszczaniu w Internecie elektronicznych wersji książek istniejących w wersji papierowej

Open Library  http://openlibrary.org/

– internetowy katalog książek oraz e-książek. Zawiera informację o ich lokalizacji w bibliotekach, umożliwia również przeglądanie, pobieranie i czytanie e-booków.

E-źródła informacji

Wyszukiwarki i katalogi 
Altavista 
BASE (Bielefeld Academic Search Engine) 
Galaxy 
PSIgate 
Scirus 
SciCentralnauki ścisłe, medyczne, inżynierskie
Complete Planet 
Google Scholar 
Digital Librarian 
Infomine 
Academicinfo 
Find Articles 
World Digital Library 
WorldCat 
Bielfeld Academic Search Engine wyszukiwarka artykułów naukowych dostępnych w internecie
World Bank katalog wydawnictw Banku Światowego
Herbarz największy na świecie internetowy herbarz, zawiera ponad 15,000 herbów z całej Europy
Genamics JournalSeekwyszukiwarka czasopism dostępnych w internecie
Mednarwyszukiwarka medyczna
MasterKey Index Datawyszukiwarka zasobów naukowych

Encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy
 
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego 
Słownik Języka Polskiego PWN 
Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN 
Ling.pl 
Cambridge Dictionaries Online 
Leksykon medyczny 
Słownik medyczny polsko – angielski, angielsko – polski 
OnlineLook Dictionary Search 
Słownik synonimów języka polskiego 
Wielojęzyczny słownik metalurgiczny 
Encyklopedia PWN 
Encyklopeida Britanica 
Wirtualny Atlas Historyczny 
Internetowt Atlas Polski 
Kartografiamapy i plany w sieci
Słownik terminologii z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 
ARTCYCLOPEDIAencyklopedia malarstwa światowego

 

Polskie Bazy Danych

BazaDziedzinaRodziaj
AGROochrona środowiska, rolnictwo, nauki przyrodniczebibliograficzno-abstraktowa
Atlas Ssaków Polskiochrona środowiskafaktograficzna
Atlas Płazów i Gadów Polskiochrona środowiskafaktograficzna
Baza danych Ewidencje Ludności w Archiwaliach (ELA)spisy ludności (ewidencje, wykazy, kartoteki) 
BAZTECHnauki technicznebibliograficzno-abstraktowa
BazTOLnauki technicznefaktograficzna
Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa OIN IERiGŻekonomia, ekonomika rolnictwabibliograficzno-abstraktowa
Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 r. ( PAN w Warszawie )nauki geograficzne: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej,ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.bibliograficzna
BIMETnauki technicznebibliograficzno-abstraktowa
Centralna Baza Danych Geologicznychzawiera szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych. 
Centralna Baza Danych Hydrogeologicznychzbiór danych geologicznych, hydrogeologicznych, hydrochemicznych i hydrodynamicznych o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych. 
EDUKATORbaza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa. Tworzona jest w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowiebibliograficzna
EKO-TECH (IBMER)ochrona środowiska w regionach rolniczychbibliograficzna
Filmszczegółowe informacje o wszystkich polskich filmach 
Główny Urząd StatystycznyBank Danych Lokalnych 
Księgi metrykalne i stanu cywilnego PRADZIAD księgi metrykalne i stanu cywilnego przechowywane we wszystkich archiwach państwowych i części Archiwach Archidiecezjalnych 
 IBL (Instytut Badawczy Leśnictwa)nauki rolnicze, leśnictwo bibliograficzna
Библиотека Максима Мошкова
literatura w języku rosyjskimpełnotekstowa
iSybisławbaza danych światowego językoznawstwa slawistycznegobibliograficzna
Inwentarze zespołów archiwalnych( IZA)system zawiera scalone informacje z baz grupujących dane o materiałach archiwalnych – dokumentacji aktowej, technicznej, kartograficznej. 
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) interdyscyplinarna faktograficzna
 Mapa Hydrogeologiczna Polskibaza danych o użytkowych poziomach zwykłych wód podziemnych wraz z szerszą interpretacją głównego piętra lub też poziomu wodonośnego stanowiącego najważniejsze źródło zaopatrzenia w wodę 
Mapa obszarów zagrożona podtopieniami  
Monitoring Wód Podziemnychbaza danych zawierająca charakterystykę punktów badawczych, wyniki pomiarów wahań zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz wyniki analiz chemicznych wód podziemnych 
Instytut Botaniki (PAN w Krakowie)botanikabibliograficzna
POLMICPolskie Centrum Informacji Muzycznej 
Polska Bibliografia Literacka nauki humanistyczne bibliograficzna
Polski Komitet Normalizacyjny Normy
PEDAGOGpedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauki pokrewnebibliograficzna
PROWEBbaza z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, literatury, ekologii, kultury fizycznej, sportu oraz innych dyscyplin naukowych. Tworzona przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Rzeszowie od 2005 r.bibliograficzna
PROWEBpedagogika, psychologia, literatura, ekologia, kultura fizyczna, sportbibliograficzna
i pełnotekstowa
SAWIOSmetody obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i innych niekonwencjonalnych metod obróbki; obrabiarki i narzędzia skrawające; inżynieria materiałowa, zwłaszcza materiałów narzędziowych; uchwyty i przyrządy obróbkowe; metrologia techniczna; metody i techniki montażu; komputerowe wspomaganie technologicznego przygotowania produkcji; systemy sterowania; systemy jakościbibliograficzno-abstraktowa
Młodzieżowa Akademia Siatkówkisiatkówka – konspekty zajęć: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna 
Spis zespołów archiwalnych SEZAMzawiera informacje o narodowym zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych. 
SPORTbibliografia zawartości polskich czasopism
z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki – od 1990 r.  (baza Biblioteki AWF w Poznaniu)
bibliograficzna
SPORTbibliografia zawartości polskich czasopism
z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki – od 1990 r.  (baza Biblioteki AWF we Wrocławiu)
bibliograficzna
SPORTbibliografia zawartości polskich czasopism
z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki – od 1969 r.  (baza Biblioteki AWF w Krakowie)
bibliograficzna
SPORbibliografia zawartości polskich czasopism
z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki   (baza Biblioteki AWF w Wazawie)
bibliograficzna
Substancje niebezpiecznelista substancji niebezpiecznych wraz z podstawowymi danymi fizykochemicznymi 
System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ)rolnictwo, przemysł spożywczy oraz leśną gospodarkę niedrzewnąbibliograficzno-abstraktowa
SYMPOmateriały konferencyjnebibliograficzna
System Informacji o Badaniach Rolniczych (SIBROL)rolnictwo, przemysł spożywczy, leśnictwo, rybactwo, rybołówstwo morskie, ekonomika rolnictwa, ochrona środowiska, upowszechnianie wiedzy rolniczej.bibliograficzno-abstraktowa
Urząd Patentowy RP patenty

Zagraniczne bazy danych

Baza
DziedzinaRodzaj
Open J-Gatebiologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwoserwis czasopism naukowych dostępnych bez opłat
DOAJarchitektura i sztuka, biznes i ekonomia, chemia, fizyka, inżynieria materiałów, matematyka i statystyka, nauki o żywności, nauki społeczne, środowisko, technika i technologiapełnotekstowe czasopisma naukowe dostępne bez opłat.
Polish Scientific Journal Contensnauki przyrodniczebibliograficzna
PubMednauki biomedycznebibliograficzno- abstraktowa
MEDICAL MATRIXmedycynabibliograficzno-abstraktowa
MedlinePlusmedycynapełnotekstowa
The Merck Manual of Medical Informationmedycynapełnotekstowa
Matematykanauki matematycznepełnotekstowa
MATHnauki matematyczneabstraktowa
Medical Student.commedycynabibliograficzno- abstraktowa, pełnotekstowa
Digital Mathematics Librarynauki matematycznepełnotekstowa
Biblioteka Augustanadzieła pisarzy, poetów, filozofów w oryginalnych językach 
Manuscriptoriumeuropejska biblioteka cyfrowa manuskryptów 
esp@cenetdokumenty patentowe Europejskiego Urzędu Patentowego 

Katalogi bibliotek w Polsce

NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

BN – Katalogi Biblioteki Narodowej

POLANKA – Katalogi Bibliotek Anglistycznych

FIDES – Federacja Bibliotek Kościelnych

FBC – Federacja Bibliotek Cyfrowych

BJ – Katalog Biblioteki Jagiellońskiej

PBI – Polska Biblioteka Internetowa

PBC – Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

ABC – Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Katalog Czasopism Kulturalnych

AGH udostępnia czasopisma w sieci

Uwaga studenci studiów inżynierskich !!!!

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2011 roku w sieci dostępne są bez ograniczeń treści artykułów zamieszczanych w czasopismach Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Obecnie można korzystać z  zasobu czasopism, który jest dostępny na stronach Akademickiej Biblioteki Cyfrowej oraz Biblioteki AGH.

Tytuły udostępnione:

 • Automatyka (2005-)
 • Computer Science (2005- )
 • Decision Making in Manufacturing and Services (2007- )
 • Ekonomia Menedżerska (2007- )
 • Elektrotechnika i Elektronika (2005- )
 • Geodezja (2005- )
 • Geologia (2005- )
 • Geomatics and Environmental Engineering (2007- )
 • Górnictwo i Geoinżynieria (2005- )
 • Inżynieria Środowiska (2005-2006)
 • Mechanics (2005-2009)
 • Mechanics and Control (2010- )
 • Metallurgy and Foundry Engineering (2005- )
 • Opuscula Mathematica (2005- )
 • Studia Humanistyczne (2005- )
 • Telekomunikacja Cyfrowa-Technologie i Usługi (2005- )
 • Total Logistic Management (2008- )
 • Wiertnictwo, Nafta, Gaz (2005- )
 • Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne (2005- )

Źródło: AGH

————————————————————————————————————

Czasopisma on-line