Czasopisma

Wykaz czasopism studenckich wydawanych elektronicznie kliknij

Wykaz czasopism prenumerowanych w 2022 r. przez Bibliotekę Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie:

 • Arcana
 • Architektura  
 • Aura
 • Auto Moto Serwis  
 • Bezpieczeństwo Pracy
 • Bibliotekarz
 • Cement Wapno Beton
 • Chemia i Biznes
 • Chłodnictwo
 • Ciepłownictwo Ogrzewalnictwo Wentylacja
 • Control Engineering Polska
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza
 • Der Spiegel
 • Diletant
 • Do Rzeczy
 • Dozór Techniczny
 • Dziennik Gazeta Prawna
 • Edukacja Wczesnoszkolna
 • Energetyka
 • Energetyka Cieplna i Zawodowa
 • Energia i Recykling
 • English Matters
 • Finanse Publiczne
 • Forum Akademickie
 • Gaz, Woda i Technika Sanitarna
 • Gazeta Przemysłu Drzewnego
 • Globenergia
 • Gospodarka Mięsna
 • Gość Niedzielny
 • Herbalism
 • Horyzonty Anglistyki
 • Instal
 • Inżynier Budownictwa
 • Inżyniera i Budownictwo
 • IT w Administracji
 • IT Professional
 • Jachting
 • Język Polski
 • Kino
 • Komputer Świat
 • Konstrukcje Stalowe
 • Książki : Magazyn do Czytania
 • Kwartalnik Chemiczny
 • Kwartalnik Pedagogiczny
 • Linux Magazine
 • Literatura na Świecie
 • Logistyka
 • Lotnictwo
 • Magazyn Fotowoltaika
 • Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 • Marketer Plus
 • Materiały Budowlane
 • Medycyna Sportowa
 • Murator
 • Napędy i Sterowanie
 • National Geographic Polska
 • Nauczycielka Przedszkola
 • Nauczycielka Szkoły Podstawowej
 • Nowe Książki
 • Opakowanie
 • Organizacja i Kierowanie
 • Pedagogika Społeczna
 • Personel i Zarządzanie
 • Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 • Polimery
 • Polski Instalator
 • Polskie Drobiarstwo
 • Pomiary Automatyka Robotyka
 • Poradnik Językowy
 • Porady na Zdrowie
 • Postępy Fitoterapii
 • Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
 • Problemy Jakości
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Production Manager
 • Przegląd Biblioteczny
 • Przegląd Budowlany
 • Przegląd Gastronomiczny
 • Przegląd Geologiczny
 • Przegląd Komunalny
 • Przegląd Mechaniczny
 • Przegląd Mleczarski
 • Przegląd Organizacji
 • Przegląd Włókienniczy
 • Przegląd Zbożowo-Młynarski
 • Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
 • Przemysł Spożywczy
 • Rynek Turystyczny
 • Rzeczpospolita
 • Serwis Motoryzacyjny
 • Służby Utrzymania Ruchu
 • Sprawny Marketing
 • Świat Nauki
 • Teksty Drugie
 • The Spectator
 • Wiadomości Turystyczne
 • Wiedza i Życie
 • Wychowanie w Przedszkolu
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 • Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska
 • Życie Szkoły
 • Żywność Nauka Technologia Jakość

Czasopisma dostępne w wersji elektronicznej

Lista czasopism dostępnych w tzw. „wolnym dostępie”:

Acta Agrophysica (monografie)

Acta Agrophysica

Acta Biochimica Polonica

Acta Bioengineering and Biomechanics

Acta Ichthyologica et Piscatoria

Acta Mycologica – to jedyne w Polsce recenzowane mikologiczne czasopismo naukowe wydawane w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym, w którym publikowane są prace badawcze poświęcone różnym kierunkom mikologii i lichenologii.

Acta Poloniae Pharmaceutica, Drug Research – publikuje oryginalne prace ze wszystkich dziedzin farmacji, streszczenia prac habilitacyjnych oraz notatki laboratoryjne

Acta Scientiarum Polonorum – seria Administratio Locorum – gospodarka przestrzenna

Acta Scientiarum Polonorum – seria Agricultura – agronomia

Acta Scientiarum Polonorum – seria Architectura – budownictwo

Acta Scientiarum Polonorum – seria Biotechnologia – biotechnologia

Acta Scientiarum Polonorum – seria Formatio Circumiectus – kształtowanie środowiska

Acta Scientiarum Polonorum – seria Hortorum Cultus – ogrodnictwo

Acta Scientiarum Polonorum – seria Medicina Veterinaria – weterynaria

Acta Scientiarum Polonorum – seria Pisceria – rybactwo

Acta Scientiarum Polonorum – seria Technologia Alimentaria – technologia żywności i żywienia

Acta Scientiarum Polonorum – seria Zootechnica – zootechnika

Acta Societatis Botanicorum – botanika

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie

Alergologia – Immunologia

Alkoholizm i Narkomania

Animal Science Papers and Reports

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Annales UMCS Sect. DD. Medicina Veterinaria

Annales UMCS Sect. EEE. Horticultura

Annales UMCS Sect. EE. Zootechnica

Annales UMCS Sect. E. Agricultura

Annals of Animal Science

Annual Report Institute of Nuclear Chemistry and Technology

Architektura Krajobrazu

Archives of Civil Engineering

Archives of Environmental Protection

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Botanika – Steciana – Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

Drama

EduAkcja – Magazyn Edukacji Elektronicznej

Ekonomia i Prawo

Gazeta Pielęgniarki i Położnej

Guliwer – czasopismo o książkach dla dzieci

Hodowca Bydła

Hodowca Drobiu

Hodowca Trzody Chlewnej

Indyk Polski

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

Inżynieria i Ochrona Środowiska

Inżynieria Rolnicza

Journal of Plant Protection Research

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Journal of Water and Land Development

Komunikaty Rybackie

KOSMOS Problemy Nauk Biologicznych

Las Polski

Łąkarstwo w Polsce / Grassland Science in Poland

Management and Business Administration. Central Europe

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Medycyna Rodzinna

Medycyna Weterynaryjna

Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Nauka Przyroda Technologia

Nowa Medycyna

Nowa Pediatria

Oceanologia

Oeconomia Copernicana

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych

Okulistyka Weterynaryjna

Olsztyn Economic Journal

Optimum. Studia Ekonomiczne

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Plant Breeding and Seed Science

Polish Journal of Agronomy

Polish Journal of Ecology

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences

Polish Journal of Veterinary Sciences

Postępy Mikrobiologii

Postępy Biochemii

Postępy Fitoterapii

Postępy Nauk Medycznych

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Postępy w Ochronie Roślin

Problemy Ekologii Krajobrazu

Problemy Ekorozwoju

Problemy Inżynierii Rolniczej

Przegląd Badań Edukacyjnych

Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska / Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – Seria Ogronictwo

Rocznik Andragogiczny

Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Roczniki Naukowe Zootechniki

Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Rocznik Ochrony Środowiska

Roczniki Państwowego Zakladu Higieny

Rocznik Przekładoznawczy

Rośliny Oleiste – Oilseed Crops

Salamandra Magazyn Przyrodniczy

Soil Science Annual

Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SYLWAN – jest najstarszym w Polsce leśnym czasopismem naukowym, jednym z pierwszych na świecie. Został założony w 1820 roku w Warszawie

Technical Sciences

Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych O.L.PAN

Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa

Vegetable Crops Research Bulletin

Wiadomości Zootechniczne

Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie

Zarządzanie Jakością

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Ziemniak Polski

Życie Weterynaryjne

Żywność Nauka Technologia Jakość