Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników PWSZ w Krośnie

Zarządzenie nr 33/19
Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
z dnia 16 września 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie


Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz. U. 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) w związku z art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

§ 2
Regulamin, o którym mowa w §1, stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości  pracownikom Uczelni  na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.