Zarządzenie Rektora w sprawie dnia wolnego

Zarządzenie nr 19/21
Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 roku
dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) w zw. z art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przychylając się do prośby Rady Samorządu Studenckiego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie dzień 4 czerwca 2021 roku ustalam dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Równocześnie zobowiązuję pracowników dydaktycznych do zrealizowania materiału zaplanowanego w tym dniu w innej formie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor