Zarządzenie nr 86/20 Rektora KPU w Krośnie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Zarządzenie nr 86/ 20 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 1041-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 i  art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin pracy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, zwany dalej Regulaminem.

§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości  pracownikom Uczelni na stronie internetowej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

§ 4

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc Regulamin pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, którego tekst jednolity stanowił załącznik do zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 16 września 2019 roku nr 32/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.