Zarządzanie ochroną danych osobowych i informacji niejawnych

Studia podyplomowe: Zarządzanie ochroną danych osobowych i informacji niejawnych

Czas trwania:
Czasookres kształcenia wynosi 2 semestry. Językiem wykładowym jest język polski. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Koszt: 3 400 zł za dwa semestry (1 700 zł za jeden semestr)
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180
Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksową wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami odnoszącymi się do procesów przetwarzania danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, które odpowiadają potrzebom podmiotów z sektora administracji publicznej oraz sektora prywatnego. Podczas studiów uczestnicy zaznajomią się m.in.
z prawnymi aspektami ochrony danych osobowych (RODO), bezpieczeństwa informacji niejawnych, metodami i środkami zapewnienia ochrony informacji oraz systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Studia mają na celu przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – w myśl regulacji UE i unormowań krajowych oraz wsparcie merytoryczne dla osób zajmujących się tą problematyką.
Zajęcia będą prowadzone w soboty i niedziele przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni oraz przez specjalistów praktyków z branży.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów podyplomowych zyskują i wiedzę i podnoszą umiejętności zgodnie z założonymi efektami kształcenia z zakresu zarządzania ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Ukończenie studiów podyplomowych zwiększy słuchaczom możliwości zatrudnienia w obszarze wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych w administracji publicznej oraz w podmiotach prywatnych, a także pozwoli na uzyskanie kompetencji do opracowania kompleksowej dokumentacji wewnętrznej w danym podmiocie z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, studia przygotowują absolwentów do pracy w pionach: ochrony informacji niejawnych, a także odpowiadających za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych.

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Sekretariat Instytutu Humanistycznego,

ul. Kazimierza Wielkiego 8,

38-400 Krosno

pok. nr 15

Na studia podyplomowe na kierunku – Zarządzanie ochroną danych osobowych i informacji niejawnych przyjmowani są przyjmowani kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Termin rekrutacji: do dnia 10 października 2023 r.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023 r.

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Dodatkowe informacje:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Instytut Humanistyczny
38-400 Krosno
ul. Kazimierza Wielkiego 8, pok. 15
tel. 13 43 755 40 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)
e-mail: lukasz.furman@pans.krosno.pl