W Zakładzie Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, zakończono badania i przedstawiono Raport z badań nad ruchem turystycznym w Krośnie w roku 2020

W dniu 4. maja 2021 roku, na ręce Pana Piotra Przytockiego – Prezydenta Miasta Krosna pracownicy Zakładu Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie złożyli Raport z badań nad ruchem turystycznym w Krośnie w 2020 roku.


Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna z autorami Raportu
(od lewej: Piotr Łopatkiewicz, Piotr Przytocki, Łukasz Szmyd, Rafał Kapica)

Doceniając wagę rozwoju turystycznego Krosna i regionu Zakład Turystyki i Rekreacji od 2018 roku prowadzi badania turystów przybywających do naszego miasta. Poprzedni Raport za rok 2018, został złożony na ręce Pana Prezydenta wiosną 2019 roku.

Prowadzone badania te mają na celu przede wszystkim uchwycenie profilu turystów odwiedzających Krosno, a także określenie i analizę wskaźników funkcji turystycznej miasta. Badania realizowane są przez zespół w składzie:

dr Rafał Kapica

dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU

dr Łukasz Szmyd

Do scharakteryzowania turystów w Krośnie autorzy zastosowali wyniki uzyskane za pośrednictwem narzędzia w postaci kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz ten opracowany w roku 2018 i nieznacznie zmodyfikowany w roku 2020, składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała 10 pytań, które charakteryzowały różne zmienne przyjazdu (cel, długość i miejsce noclegu, odwiedzone atrakcje, itp). Drugą część kwestionariusza tworzyła metryczka, opisująca najważniejsze dane socjodemograficzne respondentów.

Analizę zebranych wyników przeprowadzono przy pomocy oprogramowania statystycznego IBM SPSS Statistics (dawniej: SPSS – Statistical Package for the Social Sciences). W celu eksploracji związków występujących między poszczególnymi zmiennymi wykorzystano kilka rodzajów testów statystycznych.

Poziom pełnienia funkcji turystycznej, podobnie jak w roku 2018, dokonano za pomocą analizy pięciu wskaźników służących do:

 • oceny intensywności ruchu turystycznego oraz
 • stopnia zagospodarowania turystycznego.

Pierwszą grupę w przeprowadzonych badaniach stanowiły przede wszystkim trzy mierniki:

 • wskaźnik Deferta nazywany również wskaźnikiem funkcji turystycznej, który wyraża się liczbą turystów korzystających z noclegów w przeliczeniu na km2 obszaru miasta.
 • wskaźnik Charvata, który określa liczbę udzielonych noclegów przypadającą na 100 mieszkańców obszaru
 • wskaźnik Schneidera, będący miernikiem intensywności ruchu turystycznego i wyrażający się liczbą turystów korzystających z noclegów w przeliczeniu na 100 stałych mieszkańców obszaru.

Stopień zagospodarowania turystycznego udało się autorom raportu określić za pomocą dwóch wskaźników:

 • wskaźnika Baretje’a-Deferta, który obliczany jest przez odniesienie liczby miejsc noclegowych do liczby ludności miejscowej,
 • oraz wskaźnika gęstości bazy noclegowej na km2

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, w tym szczególnym, epidemicznym roku 2020, nastąpił znaczny spadek liczby turystów. Szczegółowe dane w tym zakresie wciąż nie są dostępne, tym samym nie można było określić wartości niektórych wskaźników dla Krosna, które – jak wskazują analogiczne badania przeprowadzone przez nas w roku 2018 – w poprzednich latach systematycznie i stabilnie rozwijało się turystycznie. Wyniki badań ankietowych prowadzonych przez Zakład pozwoliły jednak podjąć próbę ustalenia profilu turystów przyjeżdżających do Krosna. Najważniejsze cechy charakteryzujące krośnieńskich turystów to:

 • pobyt przeważnie 2-3 dniowy,
 • deklarowane cele przyjazdu to zwiedzanie zabytków, wypoczynek oraz turystyka aktywna, cele te mają tendencję wzrostową,
 • w odniesieniu do poprzednich lat, w 2020 r. znacząco wzrósł odsetek osób przyjeżdżających po raz pierwszy,
 • istotną rolę w kreowaniu chęci przyjazdu odgrywa internet i, co ważne, dla wszystkich grup wiekowych,
 • niemal jedna trzecia turystów przybywających do Krosna to odwiedzający jednodniowi.

Badania zainicjowane w roku 2018 i 2020 zamierzamy kontynuować w latach następnych. Kolejny Raport z badań nad ruchem turystycznym w Krośnie w roku 2022 zamierzamy przedstawić wiosną roku 2023.

Rafał Kapica, Piotr Łopatkiewicz

Z całym Raportem można zapoznać się tutaj: