Stypendia – Stypendium Rektora

UWAGA STUDENCI

Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023

Stypendium rektora na dany rok akademicki może otrzymać student:

  • drugiego, trzeciego lub czwartego roku studiów I stopnia, lub
  • drugiego, trzeciego, czwartego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich
  • pierwszego roku studiów II stopnia, który ukończył studia I stopnia nie dalej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia studiów II stopnia, lub
  • drugiego roku studiów II stopnia

jeżeli uzyskał w poprzednim roku akademickim (w przypadku studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego, rok akademicki lub semestr) wysoką średnią ocen ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów (potwierdzona przez właściwy sekretariat) i/lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
Wysoka średnia ocen oznacza średnią nie niższą niż 4,00 i mnożona przez 10 daje wynik punktowy za średnią ocen (wynik wyliczany jest do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrąglania). W przypadku średniej niższej od 4,00 student otrzymuje za średnią ocen 0 punktów.
Osiągnięcia wskazane przez studenta we wniosku potwierdzane są przez osoby do tego upoważnione. Każde osiągniecie uznane we wniosku nie może być uznane ponownie we wniosku na kolejny rok.

Ponadto:

  • uzyskał wszystkie zaliczenia i złożył wszystkie egzaminy objęte planem studiów najpóźniej do 27 lutego 2022 (semestr zimowy) oraz do 25 września 2022 roku (semestr letni).
  • jest wpisany na kolejny rok akademicki
  • znajdzie się w grupie 10 % najlepszych studentów na danym roku danego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
  • złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium rektora w terminie od 3 do 15 października 2022 roku (w godzinach otwarcia sekretariatu właściwego dla swojego kierunku)

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów I stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Osiągnięcia artystyczne i naukowe dokumentowane na zaświadczeniach potwierdzone przez osoby trzecie (np. opiekunowie kół naukowych, kierownicy zakładów, organizatorzy, osoby potwierdzające osiągnięcia czy udział w danym wydarzeniu) powinny być ujęte oddzielnie dla każdej organizacji studenckiej na załączonym szablonie zaświadczenia BEZ PROPOZYCJI PUNKTÓW.

Jedynie udział w Zespole Pieśni i Tańca oraz w Chórze Uczelnianym koniecznie powinien być opatrzony propozycją  punktów w przedziale od 0 do 7 pkt.