Stypendia – Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

UWAGA STUDENCI!

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami należy:

  1. Uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w USOSweb (listę formularzy można znaleźć w zakładce Dla wszystkich, a tam Wnioski)
  2. Wydrukować formularz, uzupełnić zawarte na wydruku oświadczenia, własnoręcznie podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.
  3. Dostarczyć wydrukowany formularz OSOBIŚCIE wraz z niezbędną dokumentacją do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Krosno, Rektorat, Rynek 1, pokój 04 (parter).

A. Elektroniczne wypełnianie wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie możliwe od 2 do 16 października br.

B. Termin i miejsce składania wniosków: od 2 do 17 października 2023 roku

O stypendium dla osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (należy mieć ze sobą oryginał do wglądu).