Zarządzenie podatkami

Czas trwania:
Czasookres kształcenia wynosi 2 semestry. Językiem wykładowym jest język polski. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przedmiotów: modułu I – Wprowadzenie do analizy podatkowej i ekonomicznych aspektów opodatkowania, modułu II – Prawo podatkowe procesowe, modułu III – Prawo podatkowe materialne, zaliczenie Seminarium dyplomowego oraz zdanie egzaminu końcowego związanego z obroną pracy dyplomowej.
Koszt: 3 400 zł za dwa semestry (1 700 zł za jeden semestr)
Program studiów pozwala na uzyskanie 30 pkt ECTS
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180
Charakterystyka studiów:
Celem Studiów Podyplomowych – zarzadzanie podatkami – jest przekazanie uczestnikom studiów niezbędnej wiedzy z zakresu analizy podatkowej, w tym zasad ustalania zobowiązań podatkowych, procedur podatkowych oraz wykładni i stosowania prawa podatkowego oraz doradztwa podatkowego. Absolwent tym samym zdobędzie wiedzę
i umiejętności do wykonywania czynności na samodzielnym stanowisku pracy analityka podatkowego. Dodatkowo studia przygotują słuchaczy studiów do wykonywania zawodu doradcy podatkowego po zdaniu stosownego egzaminu państwowego. Zajęcia prowadzone są przez doradców podatkowych oraz pracowników aparatu skarbowego.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów podyplomowych zyskują, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie rozliczania zobowiązań podatkowych, a także wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Wskazane kwalifikacje odnoszą się zarówno do kwestii teoretycznych, jak
i praktycznych związanych z procedurami podatkowymi oraz ustalaniem wysokości podatków wpłacanych do budżetu państwa oraz budżetów gmin.

Termin rekrutacji: do dnia 10 października 2023 r.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023 r.

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu Instytut Humanistycznego:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)


Dodatkowe informacje:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Instytut Humanistyczny
38-400 Krosno
ul. Kazimierza Wielkiego 8, pok. 15
tel. 13 43 755 40 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)
e-mail: lukasz.furman@pans.krosno.pl