Zarządzenie podatkami

Czas trwania:
Czasookres kształcenia wynosi 2 semestry. Językiem wykładowym jest język polski. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przedmiotów: modułu I – Wprowadzenie do analizy podatkowej i ekonomicznych aspektów opodatkowania, modułu II – Prawo podatkowe procesowe, modułu III – Prawo podatkowe materialne, zaliczenie Seminarium dyplomowego oraz zdanie egzaminu końcowego związanego z obroną pracy dyplomowej.
Koszt: 3100 zł za dwa semestry (1550 zł za jeden semestr)
Program studiów pozwala na uzyskanie 30 pkt ECTS
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180
Charakterystyka studiów:
Celem Studiów Podyplomowych – zarzadzanie podatkami – jest przekazanie uczestnikom studiów niezbędnej wiedzy z zakresu analizy podatkowej, w tym zasad ustalania zobowiązań podatkowych, procedur podatkowych oraz wykładni i stosowania prawa podatkowego oraz doradztwa podatkowego. Absolwent tym samym zdobędzie wiedzę
i umiejętności do wykonywania czynności na samodzielnym stanowisku pracy analityka podatkowego. Dodatkowo studia przygotują słuchaczy studiów do wykonywania zawodu doradcy podatkowego po zdaniu stosownego egzaminu państwowego. Zajęcia prowadzone są przez doradców podatkowych oraz pracowników aparatu skarbowego.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów podyplomowych zyskują, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie rozliczania zobowiązań podatkowych, a także wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Wskazane kwalifikacje odnoszą się zarówno do kwestii teoretycznych, jak
i praktycznych związanych z procedurami podatkowymi oraz ustalaniem wysokości podatków wpłacanych do budżetu państwa oraz budżetów gmin.

Termin rekrutacji: do dnia 14 października 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022 r.

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Kontakt:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dział Studiów
ul. Rynek 1 (pok. nr 01)
38-400 Krosno

tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00)
e-mail: lukasz.furman@kpu.krosno.pl