Zarządzanie kadrami i płacami

Liczba semestrów: 2 semestry

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200h

Liczba ECTS: 30

Odpłatność: 3.500 zł

Forma realizacji zajęć: zajęcia w formie tradycyjnej oraz online  

Rekrutacja trwa do 14.10.2022

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2022

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Adresaci: osoby planujące rozpocząć pracę, osoby pracujące w działach kadr

Charakterystyka studiów: Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, dokumentacji: kadrowej, podatkowej oraz ZUS, jak również systemów kadrowo-płacowych oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych zyskują, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie: prowadzenia dokumentacji kadrowej, rozliczeń podatkowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i umowy o pracę, aspektów prawnych zatrudnienia.

Wymagania przyjęcia: Na studia podyplomowe na kierunku –Zarządzanie kadrami i płacamiprzyjmowani są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 (PRK) uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Wymagane dokumenty: Do dokumentacji składane są:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy,
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (oryginał lub odpis).

Wymagane dokumenty należy przesłać(złożyć) w białej wiązanej teczce na adres:

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

ul. Rynek 1, 38-400 Krosno,

Miejsce realizacji zajęć:

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

ul. Kazimierza Wielkiego, 38-400 Krosno

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Łukasz Furman, prof. KPU

Kontakt:

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Dział Studiów

38-400 Krosno

Rynek 1, pok. nr 01

tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)

e-mail: lukasz.furman@kpu.krosno.pl