Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Rekrutacja na studia podyplomowe Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Informacje o studiach:

Studia trwają dwa semestry. Obejmują swoim planem 160 godzin zajęć dydaktycznych, które będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów. Zajęcia będą odbywać się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) bloków dydaktycznych organizowanych raz w miesiącu.

Studia skierowane są do osób, które chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę w zakresie bezpieczeństwa szeroko rozumianych systemów informacyjnych. Swoją wiedzę i umiejętności mogą rozwinąć osoby pracujące lub planujące podjąć pracę na stanowiskach związanych m.in. zarządzaniem, administrowaniem, planowaniem bądź kontrolą bezpieczeństwa informacji oraz związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem lub gromadzeniem informacji.
Program studiów zakłada kształcenie w dwóch obszarach. Pierwszym są standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Słuchacze poznają m.in. metodologię przeprowadzania audytów w zakresie bezpieczeństwa, metody zarządzania ryzykiem, planowanie ciągłości działania. Zostaną zapoznani z dokumentami traktującymi o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Drugi obszar stanowią rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa, m.in. sposoby tworzenia i administrowania bezpiecznych sieci, systemów operacyjnych oraz zabezpieczeń wielowarstwowych systemów umożliwiających dostęp do baz danych poprzez Internet, a także zagrożenia aplikacji internetowych i metody przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Plan studiów:
IT w strategii przedsiębiorstwa (20 W)
Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa (10 W)
Zarządzanie ryzykiem w projektach IT (6 W, 4 C)
Planowanie Ciągłości Działania (6 W, 4 C)
Rodzina norm ISO 27001 (15 W)
Ochrona prawna informacji (15 W)
Podstawy kryptografii (10 W, 5 L)
Bezpieczeństwo systemów operacyjnych (10 W, 5 L)
Bezpieczeństwo sprzętowe i sieciowe (15 W, 15 L)
Bezpieczeństwo systemów bazodanowych (10 W, 10 L)

W- wykład, C- ćwiczenia, L- laboratorium

Po ukończeniu studiów słuchacze uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie.
Warunkiem koniecznym do uruchomienia studiów jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników. O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłata za studia:
Odpłatność za studia wynosi 2100 zł Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach po 1050 zł każda.
Odpowiednie wpłaty muszą być wykonane przed rozpoczęciem każdego semestru nauki na studiach podyplomowych tj.:
I rata – 1050 zł
II rata – 1050 zł

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021 roku
Zasady zgłoszenia i przyjęcia kandydata na studia:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Kontakt:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dział Studiów
ul. Rynek 1 (pok. nr 01)
38-400 Krosno

tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00)
e-mail: podyplomowe@kpu.krosno.pl