Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej

Czas trwania: dwa semestry
Koszt: 1500 zł za semestr
Forma: studia kwalifikacyjne

Ogólna charakterystyka studiów
Niepełnosprawność i starość są sytuacjami życia ludzkiego, które wymagają szczególnej uwagi. W każdym czasie osoby, które są przygotowane do pełnienia funkcji wspomagania tych sytuacji mają wysoką rangę społeczną, choć sama praca wymaga odpowiedniego przygotowania a zwłaszcza wewnętrznej motywacji. Studia podyplomowe przygotowują wieloaspektowo do podjęcia pracy, jako asystent osób niepełnosprawnych albo starszych, poprzez wprowadzenie psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne do zrozumienia sytuacji tychże osób. Praktyczne wskazówki i ćwiczenia pozwalają absolwentom znaleźć odpowiednie zastosowanie umiejętności tworzenia planów i projektów pomocy, a w konsekwencji reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i starszych. Asystent poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie przywraca im możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Od wielu lat w Unii Europejskiej jest propagowana idea „niezależnego życia” (independent living), która polega na udzielaniu osobie niepełnosprawnej pomocy w odzyskaniu kontroli nad własnym ciałem i stylem życia. Osoby starsze potrzebują motywacji do funkcjonowania i poczucia zrealizowania własnego życia w sposób godny i pożyteczny.

Adresatem studiów podyplomowych Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej są osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: nauczyciela, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, opiekunki środowiskowej.

Cel studiów: Uczestnicy studiów kształcą umiejętności organizacyjne w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, animacyjne, komunikacyjne i metodyczne w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i starszych. Ukończenie studiów podyplomowych Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej ułatwi słuchaczom m.in.: współdziałania w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej i starszej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji, wspierania i wzmacniania systemu pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym umożliwiając realizacje optymalnego programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
współtworzenia w opracowaniu indywidualnych programów rehabilitacji i prowadzenia osoby niepełnosprawnej i starszej, dokonywania prawidłowej kompleksowej oceny postępów realizowanego programu rehabilitacji.
Liczba godzin dydaktycznych wynosi 330, w tym:
liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady) – 115
liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia) – 215
liczba godzin praktyk asystenckich – 40
W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów, absolwent uzyskuje kompetencje i umiejętności do rozpoznawania i diagnozowania potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych oraz seniorów, do pomocy w rozwiązywaniu ich problemów życiowych lub wskazanie i ułatwienie kontaktów z innymi osobami i specjalistami. Do innych kompetencji i umiejętności absolwenta należą: tworzenie wspólnie z rehabilitantem, psychologiem czy terapeutą, programu rehabilitacji; doradzanie z zakresu korzystania z usług medycznych. Uzyskane kompetencje pozwalają także na współpracę z instytucjami w celu udzielenia kompleksowej pomocy osobie niepełnosprawnej i starszej. Praca asystenta ma głównie charakter pracy organizacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i usługowej.

Rozpoczęcie zajęć: październik
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele co 2 tygodnie

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej),
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Miejsce zajęć:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
ul. Kazimierza Wielkiego 8

Dodatkowe informacje:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Dział Studiów
Rynek 1, 38-400 Krosno
e-mail: podyplomowe@kpu.krosno.pl