Rekrutacja na I rok studiów obywateli Ukrainy

Informacje dotyczące przyjmowania na pierwszy rok studiów obywateli Ukrainy w drodze rekrutacji przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

 1. Kandydaci z Ukrainy mogą zostać przyjęci na studia w trybie rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023.
 2. Kandydaci z Ukrainy w postępowaniu rekrutacyjnym, potwierdzają status uchodźcy przez zamieszczenie w systemie IRK skanu dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa po dniu 23 lutego 2022 r. W przypadku nie zamieszczenia dokumentu wniosek o przyjęcie na studia pozostaje bez rozpoznania. 
 3. Kandydaci z Ukrainy przyjmowani są na studia na zasadach określonych w Szczegółowe warunki tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, a także limitu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2022/2023,w oparciu o świadectwo maturalne (atestat) według przeliczników wskazanych poniżej.
 4. W systemie IRK kandydat powinien wybrać opcję „Ukraina” i uzupełnić punkty z przedmiotów wymaganych w rekrutacji na wybranym kierunku studiów.

Atestat

Ocena na świadectwiePunktacja w Uczelni
12100
1190
1082
975
867
758
650
540
430
30
20
10
 • Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która nie posiada wymaganych dokumentów (świadectwa maturalnego), ale złoży oświadczenie, że posiada odpowiednie wykształcenie. W tej sytuacji przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do podjęcia studiów na danym kierunku (w tym znajomość języka studiów), za którą kandydat otrzymuje punkty. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat za rozmowę kwalifikacyjną jest adekwatna do liczby punktów jaką mógłby otrzymać za oceny na świadectwie (atestat). Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w obiektach uczelni.
 • Kandydat z Ukrainy, rekrutując się deklaruje poziom znajomości języków obcych, w tym informuje, czy posiada znajomość języka wykładowego w mowie i piśmie umożliwiającą kształcenie na wybranym kierunku.
 • Kandydat z Ukrainy zakwalifikowany do wpisania na listę studentów składa następujące dokumenty:
  1. podpisaną ankietę osobową wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na ustalonym przez uczelnię formularzu zawierającą zdjęcie kandydata (fotografia w formie elektronicznej),
  2. kopię świadectwa maturalnego (Atestat) lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu maturalnemu w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
  3. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku studiów drugiego stopnia,
  4. zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku studiów w trakcie odbywania których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; (dotyczy kierunku Pielęgniarstwo, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne, Pedagogika, Produkcja i bezpieczeństwo żywności, Towaroznawstwo, Zielarstwo),
 • Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego sporządzonego w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.
 • W przypadku, gdy kandydat z Ukrainy z przyczyn związanych z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy nie dysponuje świadectwem maturalnym (Atestat) składa oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji uprawniających do podjęcia danych studiów wyższych na KPU w Krośnie oraz o okolicznościach uniemożliwiających złożenie wymaganych dokumentów.
 • Kandydaci z Ukrainy są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 • Decyzje administracyjne, o których mowa w niniejszym załączniku, są doręczane drogą elektroniczną. W przypadku, gdy nie ma możliwości doręczenia decyzji drogą elektroniczną, są one doręczane w siedzibie uczelni w terminie miesiąca od dnia poinformowania zainteresowanego o wydaniu decyzji. Adresat decyzji obowiązany jest do jej niezwłocznego odbioru.