Pierwsze spotkanie Konwentu KPU w Krośnie kadencji 2021-2024

W dniu 18 lutego br. odbyło się pierwsze w tej kadencji spotkanie Konwentu Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

W wydarzeniu, transmitowanym na platformie Zoom, udział wzięli zaproszeni goście: prezesi i dyrektorzy największych firm z regionu, przedstawiciele samorządu lokalnego, parlamentarzyści, dyrektorzy instytucji kulturalnych i sportowych oraz prezesi organizacji pozarządowych. W obradach uczestniczyła również Rada Uczelni. Spotkanie poprowadził Rektor KPU w Krośnie dr hab. Zbigniew Barabasz i dr inż. Małgorzata Górka, pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Warto przypomnieć, że Konwent to organ doradczy i opiniodawczy, którego zadaniem jest wsparcie Uczelni w zakresie prac nad dostosowaniem oferty kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Uczelnią a przedsiębiorcami, szkołami i administracją samorządową. Podejmowane w ramach współpracy działania koncentrować się mają wokół wzmocnienia potencjału lokalnych kadr gospodarki.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele władz KPU omówili potencjał Uczelni. Prorektor ds. rozwoju, dr Agnieszka Woźniak, przedstawiła prezentację dotyczącą możliwości współpracy z podmiotami gospodarczymi. Ofertę kształcenia przybliżył prorektor ds. studiów, dr Krzysztof Frączek, a infrastrukturę dydaktyczno-badawczą Uczelni zaprezentował kanclerz Franciszek Tereszkiewicz. 

Uczestnicy spotkania w autoprezentacjach przedstawiali zakres i charakter działalności firm, które reprezentują.

W takcie spotkania Konwent wybrał ze swojego grona przewodniczącego, którym został Prezydent miasta Krosna, Pan Piotr Przytocki.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu i mamy nadzieję na owocną współpracę, która przyczyni się do rozwoju Uczelni, a także całego regionu.