From Chaadayev to Solovyov – nowa książka prof. Grzegorza Przebindy

From Chaadayev to Solovyov: Russian Modern Thinkers Between East and West

Nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się właśnie fascynująca książka prof. dr hab. Grzegorza Przebindy, rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w latach 2012-2020, pod tytułem „From Chaadayev to Solovyov: Russian Modern Thinkers Between East and West”, przetłumaczona na język angielski przez dr hab. prof. KPU Władysława Chłopickiego, pod redakcją dr hab. prof. UJ Władysława Witalisza. Ta wyjątkowa monografia powstała w całości w 2020-2022 w siedzibie Wydawnictwa Pigonianum, w Krośnie w budynku Rektoratu. Autor przedstawiony jest w publikacji jako profesor zwyczajny UJ oraz KPU w Krośnie.

Ta obszerna rozprawa naukowa, poświęcona historii rosyjskiej myśli filozoficznej XIX wieku, przedstawia sześciu ważnych przedstawicieli tej myśli w ostro obecnym zarysowanym kontekście ideologicznego sporu między Wschodem a Zachodem. Omawiani myśliciele nie są dziś popularni w putinowskiej Rosji, poza Dostojewskim i Leontiewem, których można uznać za wizjonerów fundamentalnego konfliktu między Rosją a Europą. Autor wybrał do analizy takie rosyjskie światopoglądy, które albo opowiadały się za dialogiem między Rosją a Zachodem albo szczególnie ostro głosiły konflikt między nimi. Zdaniem autora rozwiązania tego konfliktu należy szukać albo w uniwersalno-humanistycznych zasadach chrześcijaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem katolicyzmu, albo w myśli Oświecenia. Obecnie cel ten wydaje się jeszcze bardziej utopijny i odległy niż w latach 20. XX wieku; dlatego szczególnie pilna była potrzeba napisania syntetycznej monografii poświęconej tym rosyjskim myślicielom, którzy w pierwszej połowie XX wieku poszukiwali podstaw „wspólnego duchowego domu” w Europie Zachodniej.

Obszerny wstęp do książki można przeczytać tutaj: https://www.peterlang.com/document/1294585

Zachęcamy do lektury.

From Chaadayev to Solovyov: Russian Modern Thinkers Between East and West

—-

A new book by Professor Grzegorz Przebinda

The Peter Lang publishing house has just released a fascinating book by Professor Grzegorz Przebinda, former Rector of the Carpathian State College in Krosno, entitled “From Chaadayev to Solovyov: Russian Modern Thinkers Between East and West,” translated into English by Professor Władysław Chłopicki and edited by Professor Władysław Witalisz.

The book presents the history of Russian philosophical thought of the nineteenth century focusing on its six important representatives in the context of the ideological dispute between East and West that is acutely present nowadays. None of these thinkers are popular in Putin’s Russia today, except  Dostoevsky and Leontiev, who can be considered the prophets of the fundamental conflict between Russia and Europe. The author has chosen for analysis the Russian worldviews which either advocated dialogue between Russia and the West or particularly sharply proclaimed the conflict between them. He argues that the solution of the conflict between these views could be sought either in the name of universal-humanist Christian principles, with a special emphasis on Catholicism, or in the name of Enlightenment principles. Nowadays, the goal seems even more utopian and distant than in the 1920s; thus, the need to finally write a synthetic monograph on these Russian thinkers, who searched for foundations for a “common spiritual home” in Western Europe in the first half of the twentieth century, has been especially urgent.

The extensive Introduction to the book is available here: https://www.peterlang.com/document/1294585