Kierunek Towaroznawstwo kształci kompleksowo przyszłych inżynierów. Studenci zdobywają wiedzą oraz umiejętności praktyczne z zakresu m.in.: towaroznawstwa wyrobów przemysłowych i żywnościowych, zarządzania jakością i procesami technologicznymi, systemów zarządzania i zapewnienia jakości, wdrażania i dokumentowania systemu zarządzania jakością, audytów systemu zarządzania jakością, projektowania wyrobów, kształtowania jakości towarów, analizy i badania rynku, marketingu produktów czy logistyki towarów. Absolwenci Towaroznawstwa nabywają szerokie kompetencje niezbędne do pracy w różnorodnych działach gospodarki i administracji.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Towaroznawstwo

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

inżynier

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Zakres kształcenia

Podczas studiów na kierunku Towaroznawstwo możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

Inżynier jakości – w ramach tego modułu zajęć do wyboru studenci zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zawodowej jako specjaliści działów kształtowania i oceny jakości, czy eksperci systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowych. Absolwenci będą potrafili wdrażać, nadzorować i doskonalić systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach z różnych branż, będą posadać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do bycia audytorem systemów zarządzania jakością. Będą przygotowani do pracy m. in. w przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z zarządzaniem i kontrolą jakości, jednostkach kontrolno-pomiarowych, firmach konsultingowych

Logistyk towarów – w ramach tego modułu zajęć do wyboru studenci zdobywają wiedzę i umiejętności o właściwościach różnych grup towarowych mających wpływ na właściwy dobór narzędzi służących budowaniu procesu logistycznego, dopasowanego do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Ponadto będą specjalistami rozumiejącym procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo towarów. Absolwenci będą przygotowani do pracy zawodowej w dużych organizacjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP

Praktyki

Studenci odbywają praktykę zawodową na I, II i III roku studiów.

Na I roku praktyka realizowana jest w semestrze 2 i trwa 5 tygodni. Odbywa się ona w przedsiębiorstwach branży spożywczej i przemysłowej, w których obecny jest proces technologiczny wytwarzania produktów.

Na II roku studenci realizują praktykę w semestrze IV przez 6 tygodni w przedsiębiorstwach branży spożywczej i przemysłowej.

Na III roku w semestrze 6, praktyka trwa 10 tygodni i odbywa się w przedsiębiorstwach branży spożywczej i przemysłowej, w których wdrożone są systemy zarządzania jakością towarów i usług.

Praktykę dyplomową studenci realizują na IV roku studiów w semestrze 7, w formie pracy w laboratorium, w terenie  lub w przedsiębiorstwach – odpowiednio do zakresu pracy dyplomowej.


Opinie absolwentów

Witam, nazywam się Angelika Misztak. Jak większość młodych ludzi stanęłam przed jednym z wielu ważnych wyborów w swoim życiu, związanym z planowaniem przyszłości i kariery zawodowej. Wybrałam ścieżkę kształcenia w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Towaroznawstwo. Od ponad 5 lat zdobywałam doświadczenie zawodowe  w przedsiębiorstwie Sanok Rubber Company S.A. europejskiego lidera w zakresie produkcji wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami.  Dzięki wspaniałemu partnerstwu z kadrą naukową kierunku Towaroznawstwo, udało mi się zdobyć szybki awans na stanowisko kontrolera jakości w branży automotive, oraz  uzyskałam możliwość stażu w dziale ciągłego doskonalenia. Kierunek Towaroznawstwo ma charakter interdyscyplinarny, który łączy wiele dziedzin  od przyrodniczej, technicznej po ekonomiczną Studia pomogły mi spojrzeć na produkcję „szerzej”, zrozumieć w pełni powiązania między procesami, oraz stworzyć obraz holistycznego układu  sieci i połączeń produkcji, jako jednego organizmu, w którym każdy element jest istotny w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji. Dzięki trafnej decyzji o wyborze kierunku Towaroznawstwo, zdobyłam kluczową umiejętność taką jak procesowe podejście w aspekcie jakości. Najważniejszym z czynników kształtujących konkurencyjność przedsiębiorstwa  na krajowym, europejskim i globalnym rynku jest jakość. Dzięki kierunkowi Towaroznawstwo, absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu od oceny surowców i ich zgodności ze specyfikacją, pozyskają szczegółową wiedzę z zakresu norm  odnoszących się do jakości, ochrony środowiska, oraz bezpieczeństwa i higie ny pracy. Obecnie wykorzystuję zdobytą wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną na stanowisku technologa w zakładzie zajmującym się obróbką drewna. Absolwenci Towaroznawstwa, dzięki swojej wiedzy i elastyczności w szeroko rozumianej produkcji i jakości, z pewnością odnajdą się nie tylko na stanowisku inżyniera jakości, menagera produktu, lider ds. ciągłego doskonalenia. Kierunek Towaroznawstwo przykłada również duży nacisk na wiedzę obejmującą zakres techniczny procesu  produkcji i wytwarzania towarów. Zachęcam Wszystkich do wyboru kierunku Towaroznawstwa na  Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie!
Cześć! Nazywam się Karolina Murdzek i jestem absolwentką kierunku Towaroznawstwa o specjalności Kształtowanie i ocena jakości towarów. Gdy zaraz po maturze stanęłam przed wyborem uczelni, bez wahania wybrałam (wówczas) Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Dlaczego? Wpływ na moją decyzję miało wiele czynników:  od opinii znajomych, bliskości  położenia uczelni, a także możliwość studiowania nowego, interesującego kierunku jakim jest Towaroznawstwo. Dzięki współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie z największymi lokalnymi przedsiębiorstwami  otrzymałam możliwość pracy w Krosno Glass (dawne Krośnieńskie Huty Szkła). Całą wiedzę, zarówno tą praktyczną jak i teoretyczną, wykorzystuję w firmie pełniąc obowiązki inżyniera jakości. Kontynuowałam naukę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Ekonomia o specjalności zarządzanie produkcją zdobywając tytuł magistra. Najbardziej atrakcyjne dla mnie było to, że Towaroznawstwo to kierunek łączący wiele dziedzin  od przyrodniczej, technicznej po ekonomiczną. Interdyscyplinarny charakter kształcenia pozwala na elastyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w różnorodnych działach gospodarki i administracji. Na rynku pracy trudno szukać etatów, określanych jako „towaroznawca”, jednakże praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu zmuszone są do kontroli jakości swoich wyrobów, dlatego można zaryzykować twierdzenie, że rynek pracy dla absolwentów Towaroznawstwa nie będzie kurczył się w najbliższej przyszłości. Towaroznawcy mogą być świetnymi handlowcami oraz menedżerami produktu. Dzięki swojej specjalistycznej wiedzy uzyskają znaczną przewagę nad swoimi koleżankami i kolegami, którzy realizują swoje zadania bez specjalistycznej wiedzy o sprzedawanych przez siebie produktach. Wiedza doświadczonego specjalisty ds. jakości jest tutaj bardzo potrzebna, niemal na każdym etapie: od oceny surowców i ich zgodności ze specyfikacją, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków i właściwego nadzoru w procesie wytwarzania towarów, aż po ostateczną ocenę ich jakości i zgodności z normami. Wiedza towaroznawcy może być bardzo szeroko wykorzystywana. Dzięki studiom zdobyłam między innymi umiejętność oceny własności produktów zarówno pochodzenia żywnościowego jak i przemysłowego, oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań, wykonywania ekspertyz towaroznawczych, oceny jakości wyrobów żywnościowych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych. Uzyskałam również m.in. niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania zasad, monitorowania i utrzymywania systemu zarządzania jakością. Mocne strony uczelni i kierunku Towaroznawstwa? To przede wszystkim bardzo dobre i nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni dydaktycznych, obecność wykwalifikowanej kadry naukowej,  udział pracodawców (szczególnie lokalnych) w nauczaniu, liczne zajęcia terenowe, możliwość odbycia odpłatnych praktyk studenckich czy studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus, możliwość uczestniczenia w licznie organizowanych konferencjach, warsztatach, targach, Dniach i Nocach Nauki. Na studiach miałam możliwość pogłębiania wiedzy i rozwijania pasji w aktywnie działających Studenckich Kołach Naukowych. Tutaj zaczęła się moja przygoda ze Studenckim Kołem Ekonomistów, którego opiekunem jest dr inż. Małgorzata Górka. To tutaj miałam możliwość uczestniczyć w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, zyskiwać pierwsze sukcesy i publikacje – na pewno „gra warta świeczki”!!! Gdyby ktoś zapytał mnie, czy z patrząc z perspektywy czasu, podjęłabym ponownie studia na tej uczelni i na tym kierunku, bez wahania odpowiedziałabym TAK.
Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku Towaroznawstwo o specjalności Kształtowanie i ocena jakości towarów, oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria produkcji o specjalności Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy. Moim przedmiotem zainteresowań od początku kształcenia były systemy zarządzania jakością. Temat ten od początku mnie intrygował i ciekawił. W trakcie trwania ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia objęłam stanowisko Kontrolera Jakości w przedsiębiorstwie z branży metalurgicznej. W pierwszej pracy, na co dzień sprawdzałam zgodność produkowanych wyrobów w oparciu o obowiązującą dokumentację techniczną. Często reprezentowałam firmę w audytach drugiej strony. Następnie objęłam stanowisko Pełnomocnika ds. Jakości w organizacji działającej w branży lotniczej. Podczas pracy miałam okazję wdrażać, dokumentować oraz doskonalić certyfikowany system zarzadzania jakością wdrożony na zgodność z normami PN EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN 9100:2018. Zajmowałam się audytami wewnętrznymi, szkoleniami kadry z zakresu systemu zarządzania jakością oraz reprezentowaniem firmy podczas audytów drugiej i trzeciej strony. Obecnie zawodowo jestem związana z organizacją działającą w branży zdobnictwa szkła i ceramiki. Pracuję obecnie na stanowisku referenta ds. kontroli jakości gdzie zajmuje się wdrażaniem, dokumentowaniem oraz doskonaleniem metody 5S. Jestem odpowiedzialna na przeprowadzanie systemów 5S oraz szkoleń z zakresu metody. Podczas pracy zajmuję się również kontrola jakości wyrobów gotowych. Jednocześnie współpracuję z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie. Jestem nauczycielem akademickim. Mam przyjemność dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniami na zajęciach z zakresu Systemów zarządzania jakością. Polecam podjęcie studiów na kierunku Towaroznawstwo, każdemu kto ma szerokie zainteresowania. Studiowanie tego kierunku poszerza horyzonty i pozwala na identyfikację samego siebie.
Witam! Nazywam się Katarzyna Wójcik i obecnie jestem już absolwentką kierunku Towaroznawstwo na Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Dlaczego wybrałam ten kierunek studiów? Czy było warto? Zdecydowanie tak! Wybór kierunku studiów nie jest łatwą decyzją, zwłaszcza gdy nie ma się skonkretyzowanych preferencji oraz planu na przyszłość. Szukałam zatem oferty kształcenia, która pozwalała spojrzeć na szerszy zakres tematyczny. Interdyscyplinarny charakter Towaroznawstwa stał się dla mnie okazją na rozwój własnych zainteresowań oraz pasji, a w konsekwencji przyczynił się do wyznaczenia celi zawodowych na przyszłość. Zdobyta w trakcie studiów wiedza oraz umiejętności praktyczne to doskonała baza wyjściowa na drodze do zdobycia wymarzonej pracy. Kwalifikacje zawodowe o szerokim ujęciu tematycznym to niewątpliwy atut na rynku pracy. Studiowanie na Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie to nie tylko uczestnictwo w zajęciach. To przede wszystkim możliwość poznania interesujących ludzi, nawiązania przyjaźni, a także znajomości biznesowych. Poprzez uczestnictwo w Kołach Naukowych można rozwinąć swoje kompetencje biorąc udział w konferencjach ogólnopolskich, szkoleniach, kursach oraz projektach. Tak było w moim przypadku, i tak może być w Twoim przypadku. Kierunek Towaroznawstwo to kierunek na miarę Twoich marzeń! Nie czekaj i przekonaj się Sam.
Cześć, mam na imię Patryk i jestem absolwentem Towaroznawstwa. Zawodowo jestem wieloletnim praktykiem logistyki i przechowalnictwa produktów mrożonych, studia wybrałem, ponieważ ich charakterystyka pozwoliła mi na rozwój zawodowy i uzyskanie awansu. W mojej pracy bardzo często zastosowuje w praktyce przykłady poznane i omawiane na studiach. Pracuje w lokalnym oddziale jednego z liderów branży FMCG w Polsce. Odpowiadam za jakość, logistykę oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dzięki pozyskanej edukacji skutecznie zgłosiłem i wdrożyłem 3 projekty KAIZEN z zakresu jakości, BHP, oraz informatyki. Projekty te były na tyle udane i trafione, że okazały się najlepsze w Polsce, za co zostałem nagrodzony. Studia pozwoliły mi również udoskonalić moją własną działalność gospodarczą, która powstała z mojej drugiej pasji jaką jest Informatyka, od 3 lat prowadzę serwis komputerowy, w którym przy okazji pisania pracy inżynierskiej wdrożyłem i utrzymuje wybrane punkty normy ISO 9001:2015. Poznane na studiach rozwiązania to nie tylko przepustka do wielu miejsc pracy, to również fundament do rozwoju i ewolucji. Rozwiązania jakie poznają przyszli Towaroznawcy nie znajdują zastosowania jedynie w biznesie, bardzo wiele aspektów edukacji udaje się przenieść na stopę prywatną, rodzinną czy koleżeńską – a zatem studia przekładają się bezpośrednio np. na bezpieczeństwo, rozwiązywanie konfliktów, czy też odpowiednie i odpowiedzialne planowanie czasu, podróży czy finansów. Jako przesłanie do studentów oraz przyszłych studentów: Świat potrzebuje Towaroznawców – potrzebuje kogoś, kto będzie stał na straży jakości, bezpieczeństwa i dobra konsumentów

Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Galeria Zakładu


Najczęściej zadawane pytania:

Towaroznawstwo to kierunek inżynierski o charakterze interdyscyplinarnym, łączący wiedzę: ekonomiczną, techniczną i przyrodniczą. Ta różnorodność sprawia, iż jest to kierunek zarówno dla humanistów, jak też osób posiadających umysły ścisłe, dający możliwość uzyskania wszechstronnego wykształcenia. Przygotowujemy specjalistów z zakresu zarządzania jakością, jak i logistyki towarów, którzy po skończeniu studiów mają szerokie perspektywy znalezienia dobrze płatnej pracy w dużych i małych firmach, a także w innych sektorach gospodarki.
Studenci Towaroznawstwa mają możliwość uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego i/lub pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP, poprzez udział w szkoleniu organizowanym przez przedsiębiorstwo współpracujące z Uczelnią. Cena szkolenia dla studenta jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Ponadto jest też możliwość odbycia kursu obsługi programu AutoCAD, którego ukończenie jest potwierdzone certyfikatem.
Absolwent kierunku Towaroznawstwo posiada kwalifikacje do pracy w małych, średnich i dużych zakładach przemysłowych i spożywczych, w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych, organach nadzoru urzędowego, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i projektowych, w firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach handlowych, oraz jako niezależny ekspert. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej firmy oraz podjęcia studiów II stopnia.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ - są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie: https://kpu.krosno.pl/rekrutacja-oplaty/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://kpu.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.