Inżynieria Produkcji – Jakość, środowisko

Sylwetka i perspektywy zawodowe absolwenta specjalności Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie

Absolwent specjalności „Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie” zdobędzie szeroką wiedzę i umiejętności w obszarze trzech bardzo ważnych w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa działów, tj.: kontrola jakości, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Absolwent będzie znał i potrafił planować, wdrażać i utrzymywać systemy zapewniania jakości, posługiwać się nowoczesnymi technikami realizacji prac badawczo-rozwojowych, a także przeprowadzić kontrolę i badania nieniszczące wyrobu.
Ponadto, absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności, w jaki sposób optymalizować działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia ochrony środowiska, jak planować, wdrażać i utrzymywać w przedsiębiorstwie normy z rodziny ISO 14000, a także jak przygotować dokumentację do uzyskania przez przedsiębiorcę odpowiednich decyzji administracyjnych (pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie sektorowe), uprawniających do wprowadzania określonych substancji lub energii do środowiska. Absolwent zdobędzie również wiedzę i umiejętności pozwalające planować, wdrażać i utrzymywać system zarządzania BHP w przedsiębiorstwie, oceniać ryzyko zawodowe, zapobiegać wypadkom i awariom, organizować pracę służb.

                        Rosnąca na rynku konkurencja wśród przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych wymusza na nich konieczność legitymowania się certyfikatami jakości, a to wiąże się z koniecznością zatrudniania specjalistów z zakresu inżynierii jakości, najlepiej takich, którzy oprócz wiedzy z zakresu systemowych aspektów jakości, posiadają odpowiednią wiedzę inżynierską. Taki zasób wiedzy, popartej praktyką, będzie miał absolwent proponowanej specjalności. W każdym przedsiębiorstwie w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji zgodnej z wymogami klientów, cały proces produkcyjny podlega ścisłej kontroli, poprzez kontrolę materiałów wsadowych, kontrolę międzyoperacyjną i kontrolę końcową. Po ukończeniu specjalności wykwalifikowany specjalista, będzie potrafił projektować procesy kontroli jakości dostosowane do potrzeb odbiorców, osiągając jeden z głównych celów każdej firmy – zero wadliwości.

            Istotnym aspektem działalności dzisiejszego przedsiębiorstwa jest ochrona środowiska. Firmy zobowiązane są do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami normy środowiskowej, a co za tym idzie, do stałej poprawy procesów produkcyjnych w celu zapobiegania i niedopuszczenia do powstawania szkód środowiskowych. Znajomością tej tematyki będzie mógł się pochwalić absolwent specjalności.

            We współczesnej rzeczywistości gospodarczej standardem staje się wprowadzanie w firmach systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz certyfikacja zewnętrzna produktów i usług. Absolwent specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w działach lub na samodzielnych stanowiskach w zakresie BHP.

Absolwent specjalności „Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie” będzie przygotowany do twórczej i kreatywnej pracy w zakresie:

– projektowania, wdrażania i prowadzenia systemowego zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,

– realizacji zadań służby BHP oraz z zakresu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,

– opracowania procedur oraz nadzoru nad dokumentacją dotyczącą jakości, środowiska i BHP,

– przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, jakości i środowiska w przedsiębiorstwie,

– nadzorowania przygotowania zakładu do kontroli i audytów zewnętrznych,

– nadzorowania procedur pozyskiwania i utrzymania certyfikatów jakości,

– kontroli jakości procesu produkcyjnego, w tym w stosowaniu technicznych środków kontroli jakości materiałów i wyrobów oraz procesów technologicznych, również za pomocą badań nieniszczących,

– doskonalenia systemu jakości, analiza błędów i planowanie działań prewencyjnych,

– naliczania opłaty produktowej i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

– przeprowadzania szkoleń,

– realizacji obowiązków sprawozdawczych,

– współpracy z zewnętrznymi służbami ochrony środowiska i organami nadzoru BHP,

– wdrażania komercyjnych-informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością, środowiskiem i BHP,

– opracowywania i wdrażania własnych rozwiązań informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością, środowiskiem i BHP,

– realizacji i nadzoru prac badawczo-rozwojowych.

Zapisy elektroniczne na Kierunek Inżynieria Produkcji