14 kwietnia – Dzień Rektorski

Zarządzenie nr 32/22
Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie ustalenia dnia 14 kwietnia 2022 roku
dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 574)  zarządzam,  co następuje:

1

Przychylając się do prośby Rady Samorządu Studenckiego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie dzień 14 kwietnia 2022 roku ustalam dniem wolnym od zajęć dydaktycznych z obowiązkiem odrobienia zajęć w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne.

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor