Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak uzyskała stopień doktora habilitowanego

Miło nam poinformować, że Rada Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwałą z dnia 1 lutego 2022 roku nadała Barbarze Krochmal-Marczak stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Osiągnięcie naukowe dr inż. Barbary Krochmal-Marczak stanowiło cykl pięciu publikacji powiązanych tematycznie, ujętych pod wspólnym tytułem ,,Uprawa, nawożenie i przechowywania batata (Ipomoea batatas L.) w warunkach południowo-wschodniej Polski”.

Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak w swym osiągnięciu naukowym opracowała technologię uprawy, warunki przechowywania, znaczenie gospodarcze oraz właściwości prozdrowotne bulw, liści dziewięciu odmian batata, a także opłacalność produkcji nowego gatunku w warunkach glebowo-klimatycznych Polski południowo-wschodniej, co ma wymiar praktyczny i może znaleźć zastosowanie w praktyce rolniczej.

Dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak obecnie jest autorką i współautorką 260 prac naukowych. Łączna liczba punktów według MEiN za publikacje wynosi 2850 pkt, zaś sumaryczny wskaźnik wpływu IF wynosi 64,43.

Badania naukowe dr hab. Barbary Krochmal-Marczak dotyczą środowiska przyrodniczego i jego wpływu na produkcję roślinną, właściwości biologiczne, użytkowe i zdrowotne surowców, produktów roślin uprawnych i zielarskich.

dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak

Dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak jest wieloletnim nauczycielem akademickim w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Produkcji i bezpieczeństwa Żywności, członkiem Rady Uczelni oraz Redaktorem czasopisma naukowego Herbalism.