XII Olimpiada Pielęgniarska im. dr. J. Fetlińskiej – etap I

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w XII Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr. J. Fetlińskiej.

I etap  odbywa się  równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w XII Olimpiadzie Pielęgniarskiej  w dniu  01 marca 2022 roku w godz. 8.30 – 9.30. W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 decyzję o formie przeprowadzenia testu (w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem reżimu sanitarnego, czy  z wykorzystaniem własnej infrastruktury teleinformatycznej Uczelni –  platformy wykorzystywanej do nauczania zdalnego) – pozostawia się powołanym Komitetom Organizacyjnym na poszczególnych Uczelniach.

Test składa się z  60 pytań pytań zamkniętych z czterema dystraktorami. Test rozpoczyna się/ aktywowany jest w dniu i godzinach wskazanych w Regulaminie.

Zakres tematyczny testu odpowiada efektom uczenia z przedmiotów:   

– Podstawy Pielęgniarstwa                                                                                                                          

– Choroby wewnętrzne i Pielęgniarstwo Internistyczne                                                                                           

– Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne                                                                                                                              

– Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne                                                                                                                        

– Anestezjologia i Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 

– Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Do II etapu Olimpiady w każdej Uczelni przechodzi  5 osób, które uzyskały największą liczbę punktów w I etapie Olimpiady.

W przypadku równej liczby punktów do następnego etapu przechodzą Ex aequo wszyscy uczestnicy I etapu z taką samą liczbą punktów