Ruszyła rekrutacja na studia magisterskie Pielęgniarstwo

Od poniedziałku, tj. 8 lutego br. ruszyła rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, która zakończy się 21 lutego br. Informacje dotyczące warunków rekrutacji są dostępne na stronie https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/pielegniarstwo-magisterskie/ lub pod numerem telefonu: (13) 43 755 31 lub (13) 43 755 10.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się od 22 lutego br. Szczegółowy harmonogram zajęć podany na stronie internetowej Uczelni w zakładce Harmonogramy zajęć.  

Studia na kierunku Pielęgniarstwo posiadają profil praktyczny. Czas trwania studiów to 4 semestry. Szczegółowy zakres treści oraz efektów uczenia się, a także organizacja studiów opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo uzyskają tytuł magistra pielęgniarstwa i posiadać będą specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie pielęgniarstwa oraz pokrewnych nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Absolwent będzie potrafił rozwiązywać problemy wynikające z wykonywania zawodu, w szczególności te związane z podejmowaniem trudnych decyzji w obliczu ratowania ludzkiego życia i zdrowia, będzie określał standardy profesjonalnej opieki pielęgniarskiej chorego, w każdym wieku oraz stanie zdrowia oraz wdrażał je do praktyki zawodowej. Magister pielęgniarstwa będzie przygotowany do prowadzenia badań naukowych w tematyce swojej specjalności oraz upowszechniania uzyskanych wyników w celu rozwoju zawodu, wiedzy oraz praktyki pielęgniarskiej, podnosząc w ten sposób jakość świadczeń opieki zdrowotnej. Absolwent będzie również organizował i realizował opiekę pielęgniarską zgodnie z wytycznymi praktyki opartej na dowodach naukowych, kierował pracą podwładnych i własną zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, dbając w ten sposób o interesy zarówno pacjentów, jak i pracowników. Absolwent będzie korzystał z przepisów prawa w działalności zawodowej oraz stosował je w praktyce w zarządzaniu organizacją, będzie opracowywał założenia polityki kadrowej, planował zatrudnienie personelu zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na świadczenie opieki pielęgniarskiej, tworzył narzędzia służące do monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej. Będzie także potrafił dokonywać wyboru i stosował najtrafniejsze metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania oraz rozwiązywał problemy organizacyjne i usprawniał pracę personelu podwładnego, opracowywał programy edukacji zdrowotnej i realizował je, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej. Będzie samodzielnie pielęgnował pacjenta z raną przewlekłą i przetoką, zapewniał opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo zdobędzie również przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych absolwent posiadający dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo będzie miał uprawnienia do samodzielnego:  

 • ordynowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recepty lub zlecenia,
 • dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień,
 • udzielania porad zdrowotnych w  zakresie posiadanych kompetencji zawodowych.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarski i położnej (Dz. U. 2019 poz. 576) absolwenci kierunku Pielęgniarstwo uzyskują uprawnienia do:

 • nauczania zawodu pielęgniarki, wykonywania pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub nauczania innych zawodów medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału pielęgniarki;
 • prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa;
 • kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek;
 • zatrudnienia w podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
 • pełnienia służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia
  i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną; na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności;
 • zatrudnienia w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej,
  z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • sprawowania funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;
 • powołania do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli
  z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienia funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Zapisy elektroniczne na kierunek Pielęgniarstwo