Wizyty studyjne w ramach przedmiotu Gospodarka odpadami przemysłowymi i technologie przetwarzania odpadów

W semestrze zimowym studenci II roku studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Produkcji uczestniczyli w cyklu wizyt studyjnych w ramach przedmiotu „Gospodarka odpadami przemysłowymi i technologie przetwarzania odpadów”. Kolejno przeprowadzono zajęcia w:

– ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI BIP ODRZECHOWA – zrozumienie i zdobycie informacji dotyczących organizacji pracy, wymagań prawnych i procesu technologiczny przetwarzania substratów organicznych w biogazowni rolniczej do biogazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz nawozu organicznego

Bardzo dobre i życzliwe przyjęcie naszych studentów.

– ORLEN POŁUDNIE S.A. – ZAKŁAD JEDLICZE – zapoznanie się z procesem technologicznym recyklingu olejów przepracowanych, organizacją zbiórki zużytych olejów mineralnych i wymagań prawnych w tym zakresie

– RAF-EKOLOGIA SP. Z O.O. – SPALARNIA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH I MEDYCZNYCH W JEDLICZU – proces termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych, system ochrony powietrza atmosferycznego, podstawy prawne działalności zakładu

Ze strony Prezesa firmy deklaracja współpracy: realizacja prac magisterskich.

LORENC/LO-Stark – Stacja Demontażu Pojazdów Miejsce Piastowe – zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu organizacji i przebiegu procesu wycofania pojazdów samochodowych z eksploatacji, odzysku materiałów, wymagań prawnych, planów rozwojowych przedsiębiorstwa

Ze strony Prezesa firmy znakomite przyjęcie naszych studentów, deklaracja współpracy, poszukiwani stażyści na stanowiska związane z prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczością z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z nowymi wymaganiami prawnymi (elektroniczny system BDO – baza danych odpadowych). Zaostrzone wymagania prawne dotyczące gospodarki odpadami w Polsce są postrzegane jako szansa dla firm profesjonalnie i etycznie prowadzących działalność w tej branży, przewidywany wzrost zatrudnienia, będą poszukiwani absolwenci studiów wyższych.