Charakterystyka kierunku

DWUJĘZYKOWE STUDIA DLA TŁUMACZY, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewniają absolwentom biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 (wszystkie specjalności) oraz umiejętność porozumiewania się w drugim, wybranym języku na poziomie co najmniej B1. 

Oprócz praktycznej nauki dwóch języków kluczowym elementem studiów są przedmioty z zakresu lokalizacji i nowoczesnych technologii wspomagających pracę tłumacza, elementy tłumaczenia audiowizualnego, tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne. Studenci poznają również praktyczne aspekty zawodu tłumacza.

Absolwenci dwujęzykowych studiów dla tłumaczy mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych i wykonywanie zadań w środowisku międzynarodowym. Przykładowe obszary zatrudnienia to: organizacje i przedsiębiorstwa o charakterze międzynarodowym, urzędy administracji państwowej i samorządowej, biura podróży, wydawnictwa, media, branża logistyczna, biura tłumaczeń, firmy outsourcingowe.

ZAKŁAD STUDIÓW DWUJĘZYKOWYCH dysponuje doskonale przygotowaną merytorycznie kadrą, co zapewnia wysoki poziom kształcenia w zakresie języka wybranych obszarów językowych. Zajęcia są prowadzone zgodnie z nowoczesnymi międzynarodowymi standardami przez doświadczonych wykładowców polskich i zagranicznych, stosujących różnorodne metody i techniki nauczania.

Dodatkowymi elementami wzbogacającymi naszą ofertę są:

 • szeroka współpraca z renomowanymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców-praktyków z Polski i zagranicy
 • aktywny udział w europejskim programie wymiany studenckiej ERASMUS
 • członkostwo w programie Global Partners in Education, w ramach którego studenci biorą udział w programach Global UnderstandingGlobal Business, oraz Global Education
 • udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach studenckich
 • współorganizacja międzynarodowych konferencji Across Borders oraz Communication Styles
 • działalność Studenckiego Koła Naukowego „Przekładka”
 • bogata infrastruktura: laboratoria językowe, tłumaczeniowe i komputerowe, a także nowoczesna biblioteka i czytelnia z bogatymi zbiorami książek i czasopism obcojęzycznych
 • udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wyjazdy na wizyty studyjne, np. udział w dniach otwartych instytucji europejskich w Brukseli, wyjazdy do Niemiec i Austrii

Oferujemy również korzystanie z laboratoriów językowych, tłumaczeniowych i komputerowych, a także nowoczesną bibliotekę i czytelnię z bogatymi zbiorami książek i czasopism w językach obcych.

Proponujemy także udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wyjazdy na wizyty studyjne, np. udział w dniach otwartych instytucji europejskich w Brukseli, wyjazdy do Niemiec itp.

Oprócz szerokiego dostępu do wiedzy, kierunek DWUJĘZYKOWE STUDIA DLA TŁUMACZY przygotowuje studentów do życia w otwartym społeczeństwie obywatelskim i europejskim, opartym na zasadach tolerancji, poszanowania prawa i przywiązania do podstawowych wartości humanistycznych, oraz uczy szacunku dla innych kultur.

 1. Poziom kształcenia i tytuł

DWUJĘZYKOWE STUDIA DLA TŁUMACZY są studiami I stopnia, nauka trwa 6 semestrów, a po złożeniu odpowiednich egzaminów uzyskuje się tytuł licencjata.

 1. Specjalności do wyboru

Dwujęzykowe studia dla tłumaczy oferują dwie specjalności:

 1. tłumaczenie środowiskoweobejmuje takie treści jak wprowadzenie do tłumaczenia uwierzytelnionego, tłumaczenie tekstów medycznych, tłumaczenie tekstów ekonomicznych, finansowych i biznesowych, tłumaczenie tekstów prawnych, prawniczych i administracyjnych;  
 2. tłumaczenie w kontekście zawodowymprzygotowuje do tłumaczeń na potrzeby firm i instytucji, wprowadza do tłumaczeń tekstów technicznych i biznesowych, a także z dziedziny transportu i logistyki.

Obie specjalności zawierają również komponent tłumaczeń ustnych.

Studia pozwalają rozwinąć warsztat tłumacza tekstów specjalistycznych, a także umożliwiają odbycie stosownych praktyk w tym zakresie. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy-tłumacze.

Studenci dokonują wyboru specjalności po ukończeniu trzeciego semestru studiów.

Perspektywy zatrudnienia: tłumacz, menadżer projektu tłumaczeniowego, korektor w biurze tłumaczeń, lektor języka obcego, sales representative, customer relationships manager, recruitment specialist, virtual assistant, document writer itp.

Po spełnieniu określonych kryteriów można też ubiegać się o indywidualną organizację studiów, która umożliwia optymalne warunki do efektywnego rozwijania własnych zainteresowań, umiejętności i kompetencji. W trakcie studiów premiowana jest także aktywność organizacyjna i społeczna.

 

 1. Profil kształcenia

DWUJĘZYKOWE STUDIA DLA TŁUMACZY mają charakter praktyczny, co w przyszłości pozwala absolwentom odnaleźć się na rynku pracy. Praktyki odbywane w ramach studiów oraz stała współpraca z firmami i instytucjami zwiększają szanse absolwentów na znalezienie pracy.

Ponieważ studenci mają możliwość odbywania części praktyk zawodowych za granicą (w ramach programu ERASMUS), ich dodatkowym atutem jest doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte podczas takich wyjazdów. Dzięki obranemu profilowi kształcenia absolwenci DWUJĘZYKOWYCH STUDIÓW DLA TŁUMACZY są przygotowani do samodzielnego doskonalenia i rozwijania wiedzy, co w przyszłości ułatwia im podjęcie studiów drugiego stopnia oraz dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.

 1. Forma studiów

Oferujemy bezpłatne dzienne studia stacjonarne oraz, w zależności od liczby zainteresowanych, płatne studia niestacjonarne (zjazdy w soboty i niedziele). Również w zależności od liczby zainteresowanych istnieje możliwość studiów dziennych w trybie 26+ (popołudniowym).

W całym toku studiów zajęcia prowadzone są ze wsparciem platformy e-learningowej, a także częściowo w formie zdalnej, z wykorzystaniem narzędzi, takich jak Zoom (zajęcia Global Understanding).

 1. Zasady rekrutacji

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 potwierdzona świadectwem maturalnym (nowa matura), lub ustna weryfikacja (stara matura, obcokrajowcy), lub certyfikat FCE, CAE, CPE, lub dyplom potwierdzający bycie laureatem lub finalistą stopnia centralnego lub okręgowego olimpiady języka angielskiego.


Zakład Studiów Dwujęzykowych 
mgr Anna HycnarKierownik Zakładu
mgr Natalia Pasierbska  – Sekretariat
tel. 13-43-755-40,  fax 13-43-755-41
e-mail: sekretariatih@kpu.krosno.pl
ul.Kazimierza Wielkiego 8, 38-400 Krosno
Pokój nr 15 (I piętro)

 

 

 

 Wykaz uczelni, na których słuchacze DSDT mogą studiować w ramach programu Erasmus+