Dwujęzykowe studia dla tłumaczy pozwalają na zdobycie kompetencji niezbędnych w zawodzie tłumacza, ale także nabycie kwalifikacji językowych umożliwiających podjęcie pracy w korporacjach międzynarodowych, biurach tłumaczeń, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W czasie studiów poznasz dwa języki: język wiodący, którego znajomość umożliwi Ci podejmowanie zadań tłumaczeniowych, oraz drugi język, który poznasz w stopniu gwarantującym sprawną komunikację. Kompetencje tłumaczeniowe będziesz rozwijać realizując prawdziwe zlecenia, a swoje zainteresowania poszerzysz, zgodnie z osobistymi preferencjami, dzięki szerokiemu wyborowi kursów, praktyk studenckich oraz wyjazdów zagranicznych. W ramach studiów poznasz teoretyczne i praktyczne podstawy tłumaczenia ustnego lub pisemnego. Umiejętność precyzyjnego przekładu tekstów specjalistycznych doskonalić będziesz z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Specjalizacja ustna w zakresie tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego rozwija kompetencje komunikacyjne i znajomość etykiety zawodowej tłumacza konferencyjnego.  


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne


Zakres kształcenia

Na kierunku Dwujęzykowe studia dla tłumaczy realizowane są dwa moduły do wyboru:

  • Tłumaczenia ustne
  • Tłumaczenia pisemne

Praktyki

Praktyki na kierunku Dwujęzykowe studia dla tłumaczy podzielone są na trzy etapy.

Po trzecim i czwartym semestrze student odbywa praktykę językową, której głównym celem jest efektywne wykorzystanie zdobytych kompetencji językowych.

W piątym semestrze realizowane są praktyki specjalizacyjne, które wdrażają do podejmowania zadań tłumaczeniowych na rzecz firmy, w której realizowane są praktyki.

Ostatni etap stanowi praktyka dyplomowa – jej istotą jest współpraca studenta z instytucją zlecającą tłumaczenie, którego przebieg i ocena są przedmiotem aplikacyjnej pracy dyplomowej.  


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Studia na kierunku Dwujęzykowe studia dla tłumaczy to:
  • unikatowe połączenie nauki dwóch języków,
  • praktyczne poznanie zawodu tłumacza od podstaw,
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich i tłumaczy-praktyków,
  • bogata baza uczelni: kabina tłumaczeniowa, sprzęt konferencyjny, oprogramowanie wspierające pracę tłumacza (program Trados),
  • możliwość wyjazdu na naukę w ramach programu Erasmus+,
  • goście z uczelni partnerskich (VisitingProfessors),
  • członkostwo w programie Global Partners in Education.

Po ukończeniu studiów na kierunku Dwujęzykowe studia dla tłumaczy zdobędziesz dyplom licencjata oraz będziesz mógł wykazać się znajomością języka wiodącego na poziomie C1 i drugiego języka na poziomie komunikatywnym (B2). 

Wysokie kompetencje językowe dają szanse zatrudnienia w zawodzie tłumacza (w biurach tłumaczeń i jako freelancerzy) lub w środowisku międzynarodowego biznesu – wszędzie tam, gdzie tworzone są zespoły międzynarodowe.
Na kierunku Dwujęzykowe studia dla tłumaczy nie prowadzimy studiów w systemie 26+.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ - są bezpłatne; studia niestacjonarne - wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie: https://kpu.krosno.pl/rekrutacja-oplaty/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://kpu.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.