Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Licencjat

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Dwujęzykowe studia dla tłumaczy pozwalają na zdobycie kompetencji językowych tłumacza specjalizującego się w tłumaczeniach ustnych lub w tłumaczeniach pisemnych. W programie studiów odpowiednią uwagę przyłożyliśmy do nauki narzędzi komputerowych wykorzystywanych w pracy tłumacza, umiejętności przygotowania tekstu do publikacji oraz kontaktu z kulturą i życiem codziennym krajów wybranego obszaru językowego.

ATUTY KIERUNKU:

Duży wybór języków obcych – aż trzy: angielski, niemiecki i rosyjski. Nauczane są także od zera! Uczelnia zapewnia dostęp do profesjonalnych programów dla tłumaczy, liczne możliwości wyjazdów studenckich za granicę oraz stwarza okazje do rozmów z rodzimymi użytkownikami studiowanych języków.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Tłumaczenie ustne
  • Tłumaczenie pisemne
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci kierunku Dwujęzykowe studia dla tłumaczy znajdują zatrudnienie w zawodzie tłumacza, a także w sektorze turystycznym, w działach współpracy międzynarodowej, w organizacjach międzynarodowych.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego i ustnego egzaminu z języka angielskiego albo niemieckiego albo rosyjskiego. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego albo niemieckiego albo rosyjskiego.


Egzamin dojrzałości (stara matura) – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego albo niemieckiego albo rosyjskiego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które: 1) zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE – oceny A,B; CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego; 2) osoby z certyfikatami językowymi na poziomie co najmniej A2 z oceną co najmniej dobrą: Goethe – Zerifikat A2, Start Deutsch 2, TELC A2 lub inne porównywalne oraz laureaci i finaliści wojewódzkiej i centralnej olimpiady języka niemieckiego; 3) osoby posiadające certyfikat o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2 oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka rosyjskiego.