dr inż. Bartłomiej Czado – Życiorys naukowy


  • III Liceum Ogólnokształcące w Krośnie – profil matematyczno-fizyczny; autorska klasa informatyki,
  • w 2006 r. – Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Kierunek: Budownictwo; Specjalność: Budowlane Obiekty Inteligentne – tytuł zawodowy: magister inżynier; Praca magisterska pt.: „Identyfikacja współczynników tłumienia w gruncie z wykorzystaniem transformaty falkowej.”,
  • w 2015 r. – Politechnika Krakowska, Studium Doktoranckie Wydziału Inżynierii Lądowej – tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie Budownictwo; Praca doktorska pt. „Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną”.
  • od  2015 r. – Wykładowca w Zakładzie Budownictwa PWSZ w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • w okresie od 2006 r. do 2015 r. – Asystent naukowo dydaktyczny w Zakładzie Współdziałania Budowli z Podłożem, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.