dr Beata Anna Piechota – Doświadczenie pozauczelniane


  • W 2003 r. otrzymała grant promotorski z Komitetu Badań Edukacyjnych na realizację projektu badawczego „Przejawy i uwarunkowania negatywnych postaw wychowanków domów dziecka wobec norm społecznych”. Grant zarejestrowany w KBN pod nr 2HO1F 066 24,
  • Zastępca kierownika ze strony polskiej w ukraińsko-polskim naukowym projekcie Oświata, wychowanie, praca socjalna – ukraińsko-polskie teoretyczne refleksje Nr 44/2012,
  • Zastępca kierownika ze strony polskiej w ukraińsko-polskim naukowym projekcie Patologie społeczne w środowisku wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, oświata, praca socjalna Nr 18/2013,
  • Członek zespołu i członek rady naukowej (ze strony polskiej) w projekcie badawczym Nr 19/2013 pt. „Aktualne problemy psychologii osobowości oraz stosunków międzyludzkich XXI wieku w kontekście badań ukraińsko-polskich”.