dr Barbara Lulek – Najważniejsze publikacje


Dorobek naukowy obejmuje 3 monografie autorskie, 5 monografii wielo-autorskich, kilkadziesiąt artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wybrane publikacje:

 • Powiązania szkoły z rodzina i środowiskiem lokalnym- próba ujęcia modelowego, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Kraków 2010, s. 53-68.
 • Wybrane problemy z pedagogiki rodziny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010.
 • How open are Polish teachers and parents for Maria Montessori’s pedagogy? More-Montessori Research Europe, Newsletter December 2/2012, Rzym, Centrum Studiów M. Montessori, s.4-9.
 • Szkoła w percepcji uczniów klas początkowych. Kilka uwag do dyskusji, w: J.Burgerova, Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove, Presov2012, s.163-170.
 • Rodzina i szkoła – między współpracą a współzawodnictwem, Krosno 2012, s. 326.
 • Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina-szkoła-region-kultura. Krosno 2014, wyd. PWSZ w Krośnie, s. 425 (współredaktor K. Szmyd).
 • Rodzina i szkoła w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej. Dylematy czasu przemian, Rzeszów 2014, rec. prof. zw. dr hab. S. Palka, rozdziały I i IV, Wydawnictwo Bonus Liber, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.
 • O koncentracji, spójności i aktywizacji jako strategiach budowania zaangażowania rodziny w życie szkoły i społeczności lokalnej, Pedagogika Rodziny, 2014/4, s. 167-177.
 • W poszukiwaniu dróg urzeczywistniania dobra dziecka. Pomiędzy współpracą a rywalizacją, [w] Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, red. W. Furmanek i A. Długosz, Rzeszów 2015, UR, s. 137-146.
 • Pomiędzy koncentracją a rozproszeniem. O równowadze i nierównowadze sił w relacjach rodziców i nauczycieli, w: W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, red. S. Guz, M. Centner-Guz, I. Zwierzchowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 201, s. 147-163.
 • Miejsce rodziców w przestrzeni szkoły. W kierunku budowania partycypacji społecznej, w: Wielowymiarowy obraz współczesnej rodziny, red. naukowa Janusz Bielski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2015, s. 15-32.
 • Rada rodziców pomiędzy formalną a nieformalną edukacją dziecka, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)2016, s. 22-32.
 • Rodzice – nieujawniane czy niewykorzystane zasoby w procesie edukacji dziecka? w: E. Czerka-Fortuna, K. Kmita-Zaniewska, A. Zbierzchowska, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 464-487.
 • Adaptacja – aktywizacja – animacja. O strategiach rodzicielskiego działania w edukacji małego dziecka, [w:] Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji, tom 11, red. E.Ogrodzka-Mazur, U.Szuścik, B.Oelszlaeger-Kosturek, Impuls, Cieszyn – Kraków 2017, s. 169-180.
 • Uczeń wczesnej edukacji – pomiędzy oczekiwaniami rodziców i nauczycieli, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna. Rekonstrukcje kluczowych problemów, red. M.Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska, M.Nyczaj-Drąg, Toruń 2017, s. 101-113.
 • Od edukowania do rodzicielskiego działania. O dostrzeganiu problemów, gotowości poszukiwania rozwiązań i podejmowaniu ryzyka w edukacji szkolnej dziecka, red J. Malinowska, E.Jezierska-Wiejak, Dziecko w sytuacjach uczenia się. Codzienność w poznawaniu świata i siebie, Wrocław 2017, s. 175-186.
 • Od rytuału przejścia do pułapek izonomii. Sposoby rozumienia rodzicielstwa przez rodziców uczniów szkoły podstawowej, Edukacja – Technika – Informatyka nr 4/2018, s. 488-496.