Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) w ramach II edycji projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Krośnie, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” Nr POWR.03.01.00-00-P002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych.

W programie praktyk udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Krośnie (Zał. 1). Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie podano w tabeli poniżej.

l.p.Kierunek studiówPlanowana liczbastudentówbiorących udział w ProjekcieTermin Praktyk
1.Budownictwo6do 31 stycznia 2019 r.
2.Energetyka4do 31 stycznia 2019 r.
3.Informatyka16do 31 stycznia 2019 r.
4.Mechanika i Budowa Maszyn10do 31 stycznia 2019 r.
5.Pielęgniarstwo30do 31 stycznia 2019 r.
6.Zarządzanie20do 31 stycznia 2019 r.
SUMA86

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Zał. 4), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Rektoracie PWSZ w Krośnie przy Rynku 1 w Dziale Rozwoju i Promocji Uczelni lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 28 lutego 2018 r. do godz. 16.00 na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno (z dopiskiem pok. nr 11 Andrzej Przytocki). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.