Praktyki zawodowe

Na kierunku Wychowanie Fizyczne praktyki realizowane są w wymiarze 25 tygodni. Obejmują one praktyki pedagogiczne, przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela oraz praktyki
specjalnościowe związane z realizowaną przez studenta specjalnością. Praktyki pedagogiczne
studenci odbywają w szkołach podstawowych pod opieką doświadczonych nauczycieli. Praktyki
specjalnościowe, w zależności od wybranej specjalności realizowane są w klubach fitness, siłowniach,
ośrodkach odnowy biologicznej, klubach sportowych.

Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej
Praktyka metodyczna, semestr 3 – 2 tyg.

Praktykę metodyczną w szkole podstawowej odbywają studenci pod nadzorem opiekuna,
metodyka z uczelni, który razem z nimi hospituje, analizuje i omawia lekcje wychowania fizycznego.
Praktyka pedagogiczna śródroczna w kl. I-III, semestr 4 – 3 tyg.
Student zapoznaje się ze strukturą organizacyjną szkoły podstawowej, ogólnym programem i
planem dydaktyczno- wychowawczym i dokumentacją szkoły, programem wychowania fizycznego i
edukacji zdrowotnej, sposobem planowania, organizowania i realizowania zajęć w kl. I-III,
działalnością opiekuńczo- wychowawczą. Hospituje lekcje, asystuje w trakcie lekcji i samodzielnie
przeprowadza zajęcia ruchowe.
Praktyka pedagogiczna śródroczna w kl. IV-VIII, semester 5 – 3 tyg.; semester 6 – 4 tyg.
Praktyka pedagogiczna ciągła w kl. IV-VIII, semester 5 – 3 tyg.; semester 6 – 2 tyg.
Program praktyki pedagogicznej śródrocznej i ciągłej w klasach IV-VII w szkole podstawowej
przewiduje: zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania szkoły, warunkami szkoły
w zakresie realizacji wychowania fizycznego i zdrowotnego, dokumentacją pracy nauczyciela
wychowania fizycznego, diagnozowaniem w wychowaniu fizycznym, uczestnictwo w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych, hospitowanie asystowanie i samodzielne przygotowanie i prowadzenie
lekcji wychowania fizycznego.
Praktyka organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, semestr 2 – 1 tydzień, semestr 4- 1 tydzień

Praktyka specjalnościowe, semestr 4 – 3 tyg., semestr 5 – 3 tyg.

Praktyka z odnowy biologicznej z gimnastyką korekcyjną odbywa się w ośrodkach odnowy
biologicznej i gabinetach fizjoterapii.
Celem praktyki z odnowy biologicznej jest poznanie funkcjonowania gabinetu odnowy
biologicznej, przepisów BHP obowiązujących w tych placówkach, zasad stosowania zabiegów
odnawiających i oceny ich skuteczności, dokumentacji zabiegów, hospitowanie, asystowanie oraz
opanowanie umiejętności wykonywania wybranych zabiegów odnawiających i ich wykonywanie.
Celem praktyki z gimnastyki korekcyjnej jest poznanie organizacji placówki i pracy
nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, przepisów BHP obowiązujących w czasie pracy, nauka
prowadzenia dokumentacji i formowania stylu pracy, opanowanie praktycznych umiejętności w
zakresie kwalifikowania i organizacji zajęć z gimnastyki korekcyjnej, obserwacja i asysta w trakcie
pracy nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, samodzielne przygotowanie i prowadzenie zajęć z
zastosowaniem specjalistycznych ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych

Praktyka ze specjalności trener osobisty realizowana jest w klubach fitness.
Celem praktyki jest poznanie zasad funkcjonowania i organizacji klubu fitness i siłowni,
specyfiki pracy z klientem indywidualnym, jego oczekiwań i budowanie wzajemnych relacji, poznanie
sposobów diagnozowania możliwości klienta, metod wspomagania procesu treningowego,
nowoczesnych środków stosowanych w kształtowaniu zdolności wysiłkowych, dostosowanie działań
trenera osobistego do potrzeb klienta, hospitacja, asysta oraz przygotowanie i samodzielna praca z
klientem