Charakterystyka kierunku

Kierunek Wychowanie Fizyczne

Absolwenci kierunku Wychowanie fizyczne uzyskują wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Mogą podejmować pracę w instytucjach oświatowych, kultury fizycznej i rekreacyjno–sanatoryjnych  oraz po ukończeniu studiów II stopnia  jako nauczyciele wychowania fizycznego

    Absolwenci są przygotowani do pracy dydaktyczno–wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym. Mogą także samodzielnie planować i realizować proces aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i rozwojowi psychoruchowemu. 

Specjalność Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną

    Absolwenci specjalności uzyskują wiedzę teoretyczną z zakresu nauk biomedycznych i umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i profilaktycznych. Są przygotowani do planowania procesu odnowy biologicznej u sportowców i osób aktywnych fizycznie w różnym wieku. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania nieprawidłowości postawy ciała, zna zasady treningu zdrowotnego, potrafi opracować program postępowania korekcyjnego. Wie  jak wykorzystać środki fizykalne  w odnowie biologicznej, poznał podstawy masażu i zdrowego odżywiania. Gimnastyka korekcyjna jest działalnością prowadzoną w szerokim zakresie w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz innych placówkach pozaszkolnych. Odnowa biologiczna prowadzona jest w klubach sportowych, gabinetach odnowy, ośrodkach rekreacyjno–sanatoryjnych, hotelach, ośrodkach wellness i SPA. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności znacznie poszerzają warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego.

Specjalność Sportowo-instruktorska

    W ramach specjalności student uzyskuje uprawnienia instruktora w dwóch wybranych dyscyplinach sportu i rekreacji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu teorii treningu sportowego, dietetyki i suplementacji, odnowy biologicznej i masażu w sporcie. Potrafi zaplanować proces treningowy i przeprowadzić jednostkę treningową, zna metodykę nauczania elementów techniki i taktyki w wybranych dyscyplinach. Potrafi dokonać diagnozy umiejętności i zdolności motorycznych, zna kryteria doboru i selekcji do różnych dziedzin sportu. Po ukończeniu studiów student może znaleźć zatrudnienie w szkole podstawowej, klubie sportowym, szkółkach treningowych oraz ośrodkach wczasowo- kolonijnych. Może również świadczyć usługi dla osób prywatnych jako instruktor zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Specjalność Trener osobisty

     Absolwent po ukończeniu specjalności będzie praktycznie przygotowany do pracy z ludźmi  w różnym wieku. Pozna różne formy aktywności ruchowej, w tym treningu specjalistycznego, zdrowotnego, rekreacji ruchowej, regeneracji i odnowy po wysiłku fizycznym. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętności będzie mógł kompetentnie określić możliwości i identyfikować potrzeby klienta oraz opracować dla niego indywidualny plan treningowy. Może służyć fachowym doradztwem z zakresu dietetyki i suplementacji, kształtowania sylwetki, poprawy samopoczucia czy profilaktyki urazów. W trakcie zajęć z klientem będzie potrafił udzielać fachowego instruktażu, zapewni bezpieczeństwo, a poprzez budowanie trwałych relacji będzie w stanie skutecznie motywować i wspierać ćwiczącego. Pozna podstawy prawne i ekonomiczne uwarunkowania pracy trenera osobistego.

Po ukończeniu specjalności student będzie mógł prowadzić własną działalność oferując usługi związane z treningiem personalnym, może podjąć pracę w szkole podstawowej, klubie fitness, siłowni, uzdrowisku, ośrodkach wczasowo- wypoczynkowych i innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną.

Studia trwają 6 semestrów i mają profil praktyczny. W ramach studiów studenci realizują minimum 15 tygodni praktyk zawodowych i specjalnościowych. Absolwenci uzyskują tytułu licencjata.

* Studenci ponoszą koszty pobytu na obozach programowych.