mgr inż. Elżbieta Brągiel – Najważniejsze publikacje


Artykuły i rozdziały w monografiach

 1. Bienia B., Dykiel M., Brągiel E. Sustainable development – concept, definitions.
  Європейський Вектор Економічного Розвитку, Науковий Журнал, Виходить 2 рази на рік Заснований у жовтні 2005 р. № 2 (27) 2019, Дніпро 2019, s. 17-27.
 2. Brągiel E., Teresa Miś, Changes in the organic processing in Poland in the years 2004–2017. Proceedings of the 2019 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’ Warsaw, 5–7 June 2019, No 3, pp. 52–59.
 3. Brągiel Е., Ślusarczyk В., Zywar К., Bielawa В. Analysis of the development of organic food processing in Poland. Economy in Conditions of Globalization: Problems, Trends, Perspectives. Materials Digest of the 4th International Scientific and practical Internet-Conference. Дніпро, 2018, s. 31-37.
 4. Ślusarczyk B., Brągiel E., Staniszewska A., Szydło E. 2019. Analysis of active enterprises established in Poland in the years 2012-2016. Central European Review of Economics & Finance, Radom, Vol 30 No 2 (2019), pp. 21-32.
 5. Dykiel M., Krochmal-Marczak B., Brągiel E., Górka M. 2018. Wybrane zagadnienia dotyczące jakości i znakowania produktów żywnościowych. [w:] Monografia naukowa pod redakcją Barbary Krochmal-Marczak. Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. PWSZ, Krosno, s.115-127.
 6. Brągiel E., Górka M., Szydło E., Staniszewska A. 2018. Preferencje konsumenckie studentów na rynku czekolady. [w:] Monografia naukowa pod redakcją Barbary Krochmal-Marczak. Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. PWSZ, Krosno, s.145-162.
 7. Górka M., Brągiel E. 2018. Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw – studium przypadku. Roczniki Naukowe SERiA, XX (3), Poznań, s.53-58.
 8. Brągiel E. Dynamika rozwoju produkcji ekologicznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. [w] Wybrane aspekty bezpieczeństwa żywności. Monografia naukowa pod red. B. Krochmal-Marczak, PWSZ w Krośnie, 2017 s.163-180. ISBN 973-83-64457-33-3.
 9. Brągiel E., Ślusarczyk B. Tendencje na europejskim rynku żywności ekologicznej. Zeszyt 3, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego. SGGW, Warszawa 2017, Vol.17.(XXXII), No.3. s.29-38.
 10. Brągiel E., Górka M., Dykiel M., Krochmal-Marczak B., Bienia B. Innowacyjne opakowania inteligentne a bezpieczeństwo produktów żywnościowych. [w:] Bezpieczeństwo żywności i żywienia. pod red. Witczaka M., Adamczyk G., Jaworskiej G., Witczak T. Seria Monografie. Tom 4, Bezpieczeństwo żywności i żywienia. część I. Wybrane zagadnienia. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Przemyśl 2017, s. 153-171.
 11. Brągiel E., Dykiel M. Rola mikroprzedsiębiorstw na regionalnym rynku pracy. Przedsiębiorstwo i Region, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, nr 8/2016, 2016, s. 22-32.
 12. Brągiel E., M. Pisarek, M. Źródło-Loda Uwarunkowania zakupu spożywczych produktów ekologicznych przez mieszkańców Krosna/ Conditions of organic comestible food purchase by citizens of Krosno „Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne” volume 8, nr 3/2015 Biała Podlaska 2015, s. 79-88. ISSN 2083-3725,
 13. Brągiel E., M. Górka, M. Pisarek, M. Źródło-Loda, Analiza MMSP w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego na tle Polski w latach 2009-2013 [w:] Biznestrans. Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych, Tom 2, red. K. Świerczewska -Pietras, M. Pyra. 2015, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej s.179-190.
 14. Górka M., Brągiel E. Zmiany w sektorze spółdzielczym w Polsce i województwie podkarpackim. Monografia pt; „Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 20 lat doświadczeń i perspektywy”, Wyd. SGGW Warszawa, 2013.
 15. Brągiel E. Leasing jako specyficzna forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. [w] Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej. Filip P., Grzebyk M. (red.). Nauka dla gospodarki nr1/2012. Projekt „Internetowa Promocja Nauki”. Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. URz Rzeszów 2012.