dr inż. Stanisław Rymar

Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska


Inżynier górniczy pierwszego stopnia w specjalizacji górnictwo nafty, gazu i surowców płynnych oraz ochrony środowiska.

Zajmował się zagadnieniami obejmującymi obszar górnictwa otworowego, geologii i ochrony środowiska. W działalności praktycznej kierował bezpośrednio budową obiektów energetycznych, w tym sieci i instalacji przesyłu gazu, podziemnego magazynowania gazu i eksploatacji płynnych surowców mineralnych. Z chwilą utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie (obecnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych Krośnie) został powołany na stanowisko głównego specjalisty d.s. inwestycji (1999 r., w okresie tworzenia struktur uczelni, w tym Instytutu Politechnicznego).

Następnie pracował na stanowiskach profesora PWSZ oraz docenta, pełniąc kolejno funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Politechnicznego, kierownika Zakładu Inżynierii Środowiska, a następnie Prorektora d.s. rozwoju uczelni (kadencja 2012-2016).