dr inż. Stanisław Grochmal – Najważniejsze publikacje


Jest autorem ponad 100 prac naukowych z zakresu automatyki, informatyki oraz zarządzania, a także licznych projektów i opracowań dla przemysłu. Łączna liczba punktów za publikacje według punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za lata 2011-2018 wynosi 170 pkt. (liczba cytowań wg Publish & Perish za okres 2010-2016 wynosi 34, a indeks Hirscha – 4). Poniżej wybrane publikacje za okres ostatnich 10 lat.


Monografie

 1. Grochmal S. – Paradygmat jedności w kontekście zarządzania organizacjami, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2014;
  (8 rozdziałów, 392 strony, 27,5 ark. wyd., 444 pozycje bibliograficzne).
 2. Grochmal S. – Ekonomia Komunii jako ewolucja Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Lider Gospodarki. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków 2011 (6 rozdziałów, 39 stron, 44 pozycje bibliograficzne).

Wybrane rozdziały w monografiach (recenzowane)

 1. Grochmal S., Ekonomia komunii – propozycja dla przedsiębiorstw i społeczeństwa,
  w: Dom, w którym rodzi się wspólnota, Studia Teologiczne i Humanistyczne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Księgarnia św. Jacka, Katowice, 2012, ss. 168-185.
 2. Grochmal S., Evaluation of conformity of management practice with a paradigm of unity in economy of communion businesses by quantitative methods,
  w: Knowledge – Economy – Society. Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy; (red.) P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Publishing House Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013, Chapter 53, pp. 683-694.
 3. Grochmal S., Paradigm of Unity – a New Holistic Paradigm in Management Sciences. Ergonomic and Spiritual Aspect in Theory and Practice, Advances in Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age: STHESCA; Marek T. (ed.); AHFE (Applied Human Factors and Ergonomics) Conference, 2014, pp. 241-252. ISBN: 978-1-4951-2110-4.
 4. Grochmal S., Ergonomiczny i duchowy wymiar pracy w przedsiębiorstwach ekonomii Komunii, w: Wychowanie i praca. W trosce o integralny rozwój człowieka, (red.) Z. Marek, J. Mółka, M. Mółka, Wyd. Akademia Ignatianum WAM, Kraków, 2017, cz.II Pedagogia pracy, ss.217-239.
 5. Grochmal S., Komputerowe wspomaganie zarządzania, w: Zarządzanie organizacjami, (red.) P. Lenik, Wyd. PWSZ w Krośnie, Krosno, 2018, Rozdz. 12, ss, 285-312.

Wybrane artykuły w periodykach

 1. Grochmal S., Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, w: Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Zeszyt 70, Zarządzanie w sektorach prywatnym oraz publicznym, P. Lenik (red.), 2016, ss. 83 – 131.
 2. Grochmal S., The paradigm of unity in science and culture, in: S. Grochmal (ed.), Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal of Mental Changes, Vol. 22, Issue 1, 2016, ss. 22, ref. 56.
 3. Grochmal S., Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach Ekonomii komunii. Ekologiczny wymiar pracy i zarządzania w biznesie, w: Czasopismo Psychologiczne Psychological Journal, Vol. 23, N0. 2, 2018, DOI: 10.14691/CPPJ.23.2.319; (ss. 7, ref. 22).