dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Publikacje (wybrane)

Prace zwarte

 1. Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999.
 2. Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 3. Wzorce ruchowe utworów dla dzieci. O literaturze dziecięcej jako wędrówce, walce, tajemnicy, bezpiecznym miejscu i zabawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 4. Rozwój kontaktów małego dziecka z książką. Podręcznik, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2011, ss. 123.
 5. Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2012, ss. 156.

Prace pod redakcją

 1. W pobliżu literatury dziecięcej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 2. Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012. (współred. Małgorzata Chrobak).
 3. O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015. (współred. Malgorzata Chrobak, Michał Rogoż).
 4. Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka (współred. Urszula Kopeć), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 357.

Artykuły – (tylko z ostatnich kilku lat)

 1. O dobrej dziewczynie (w przestrzeni wybranych baśni ludowych), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, t. XIV, z. 173, 2014.
 2. Children’s theatricalization of the world or between „for real” and „make – believe”, „Filoteknos” Mimesis and Beyond in Fictional Worlds, ed. by Dorota Kołodziejczyk, Stephanie Branson, D. Michułka i R. Waksmund, „Filoteknos” 2013/2014, nr 4, s. 195- 203.
 3. Intersemiotyczne ceremonie Alicji Baluch [w:] O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, pod red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, M. Rogoża, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015, s. 22-32.
 4. Gdy tańczę, to mówię. Pro- i parataneczne komunikowanie się dziecka ze światem, „Glissando” 2015, nr 27(27).
 5. Obrazek na całe życie. O roli pierwszych obrazów/ilustracji w życiu dziecka na przykładzie autodoświadczania, „Chowanna” 2015, nr 2, s. 105-117.
 6. O terapeutycznych wartościach dzieła literackiego i wynikających stąd wątpliwościach [w:] Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych pod red. Krystyny Barłóg, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015, s. 62-71.
 7. Literatura dla dzieci jako narzędzie pedagogiki (ujęcie teoretyczne) [w:] W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka pod red. Sabiny Guz i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 310-316. ISBN 978-83-7784-709-1.
 8. Małe dziecko i literatura, czyli o tym jak cała Polska czyta dzieciom nie wiadomo co [w:] (Przed)szkolne spotkania z lekturą pod red. B. Niesporek-Szamburskiej i M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 41-52. ISBN 978-83-8012-623-7.

<- Wróć do opisu głównego