Praktyki zawodowe

Podstawą realizacji praktyki jest porozumienie zawarte pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami, organami administracji samorządowej i innymi podmiotami związanym tematycznie z informatyką, w których można zrealizować założenia programowe praktyki.

Studenci odbywają praktykę zawodową składającą się z trzech części, odpowiednio na II, III i IV roku studiów. Kontynuacja praktyki może odbywać się w tym samym przedsiębiorstwie lub pokrewnym.

Szczegółowe cele i zadania praktyk oraz sposoby ich realizacji zawarto w regulaminie praktyk oraz kierunkowym programie praktyk.

Praktyką studenta w zakładzie pracy kieruje opiekun, który także ocenia postępy studenta na zakończenie praktyki. Zadania wykonywane podczas praktyki, student dokumentuje w dzienniku praktyk. Praktyka jest zaliczana na podstawie oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyk na karcie weryfikacji efektów uczenia się, a jej przebieg i zaliczenie jest potwierdzone w Dzienniku praktyki. Ze strony uczelni nadzór nad praktyką sprawuje opiekun praktyki, który ostatecznie dokonuje zaliczenia praktyk.