Charakterystyka kierunku

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów kierunku Zarządzanie posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole. Jest dobrze zorientowany w wybranej przez siebie specjalności. Zna także język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posługując się również słownictwem specjalistycznym oraz posiada kwalifikacje Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Ukończone studia dają absolwentowi dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy. Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie stwarza perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Rozwijają one bowiem kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz menedżera/kierownika niższego i średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego, w tym administracji publicznej, organizacjach non profit, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Specjalności kształcenia:

Zarządzanie finansami

Zarządzanie w przedsiębiorstwie

Zarządzanie instytucjami publicznymi

(NOWOŚĆ!!!) Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie

Zarządzanie finansami – umożliwia zdobycie kompetencji z zakresu szeroko rozumianych zagadnień finansowych, w tym umiejętności interdyscyplinarnych, jakie wymagane są od działów odpowiedzialnych za sprawy finansowe we wszelkiego typu organizacjach. Absolwenci są przygotowani do zarządzania procesami finansowymi, pracy w działach księgowo-finansowych, czy controllingu. Posiadają wiedzę i umiejętności dające szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, bankach, firmach konsultingowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, domach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, czy biurach doradztwa podatkowego i pośrednictwa nieruchomościami. Stwarza to perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Dzięki poszczególnym modułom, absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi, prowadzenia ksiąg rachunkowych, projektowania systemów pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa, kosztorysowania, przygotowania sprawozdań finansowych, analizy finansowej dla planowanych przedsięwzięć, czy też konstruowania programów motywacyjnego wynagradzania. Realizowane przedmioty pozwalają również w perspektywie czasu na przygotowanie się do zdobycia certyfikatu księgowego, kwalifikacji biegłego rewidenta, agenta ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, czy maklera giełdowego.

Zarządzanie w przedsiębiorstwie – obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa w wielu różnych obszarach, z nastawieniem na procesy i funkcje zarządcze w sferze funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Szerokie ujęcie problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem na niepewnym, rozdrobnionym i wysoko konkurencyjnym rynku, pozwala na właściwą identyfikację możliwości i ograniczeń rynkowych oraz elastyczne reagowanie na zmiany w koniunkturze gospodarczej w wymiarze globalnym i krajowym. Program kształcenia na tej specjalności pozwala na nabycie szczególnie wysokich umiejętności w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole. Absolwent posiada kompetencje do aktywnego uczestniczenia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zarządzanie podmiotami gospodarczymi na stanowiskach kierowniczych najniższego i średniego szczebla, jak również prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Kierunek ten polecany jest również studentom i absolwentom innych kierunków studiów, zainteresowanych nabyciem kwalifikacji menedżerskich.

Zarządzanie instytucjami publicznymi – umożliwia uzyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, pożądanych, z punktu widzenia zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym, w tym w administracji, ale również w obsłudze administracyjnej sektora przedsiębiorstw. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji niezbędnych w pracy różnorodnych instytucji sektora finansów publicznych, organów administracji publicznej – rządowej i samorządowej, ale również na stanowiskach administracyjnych w przedsiębiorstwach. Program studiów umożliwia wszechstronne poznanie ekonomicznych, organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania sfery publicznej, zarówno w wymiarze makro, jak i mikroekonomicznym, jak i uzyskanie umiejętności pozwalających na sprawne poruszanie się w obsłudze biurowej i zarządzaniu komórkami organizacyjnymi odpowiadającymi za obsługę administracyjną różnorodnych podmiotów. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych pierwszego poziomu w instytucjach publicznych, urzędach organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także w organach administracyjnych podmiotów gospodarczych. Posiada przy tym umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest także przygotowany do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie, czy zmian w prawodawstwie krajowym.

Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie – kształcenie w tym zakresie pozwala na uzyskanie wiedzy oraz kompetencji menedżerskich z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w komórkach różnych typów organizacji sektora prywatnego i publicznego, odpowiedzialnych za działania w sytuacjach zagrożenia, występowania zjawisk niepożądanych lub kryzysowych, a także bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo pracy w sektorze przedsiębiorstw oraz sferze publicznej – rządowej i samorządowej, jak również innych podmiotach gospodarczych i administracyjnych odpowiadających za funkcjonowanie i podejmowanie działań w tzw. sytuacjach nadzwyczajnych. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i pracy zespołowej w tym zakresie oraz wyboru optymalnych w danych warunkach wariantów działań, dostosowanych do rozmiarów zagrożenia i realiów społecznych, zarówno wewnątrz organizacji, jak również z punktu widzenia otoczenia zewnętrznego i systemów państwowych. Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie zatrudnienia na stanowiskach specjalisty, doradcy lub kierownika właściwych komórek organizacyjnych w różnorodnych typach organizacji sektora przedsiębiorstw i w sektorze publicznym.