Charakterystyka kierunku

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów kierunku Zarządzanie posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole. Jest dobrze zorientowany w wybranej przez siebie specjalności. Zna także język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posługując się również słownictwem specjalistycznym oraz posiada kwalifikacje Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Ukończone studia dają absolwentowi dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy. Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie stwarza perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Rozwijają one bowiem kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz menedżera/kierownika niższego i średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego, w tym administracji publicznej, organizacjach non profit, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.