Przebudowa i wyposażenie obiektów PWSZ w Krośnie w ramach RPO WP na lata 2007-2013

Uczelnia realizuje projekt pn. „Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego oraz podniesienie jakości kształcenia w regionie w wyniku rozbudowy i wyposażenia obiektów PWSZ w Krośnie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.