Wspomnienie o profesorze Andrzeju Świątoniowskim

Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski pracował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. Stanisława Pigonia, a następnie w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie od 2000 roku. Był współtwórcą modelu i programu kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w naszej Uczelni. Jego macierzystą uczelnią była Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, w której pracował w latach 1972-2020. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1992 roku, natomiast tytuł profesora otrzymał w 2007 roku. W Akademii pełnił funkcję Kierownika Zakładu Technologii i Urządzeń Przeróbki Plastycznej Metali i Tworzyw Sztucznych.

Profesor Andrzej Świątoniowski uczestniczył w realizacji 12 projektów badawczych. Odbył staż naukowy na Węgrzech, przebywał na kontraktach badawczych w USA i w Australii. Był członkiem Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, a od 2007 r. członkiem Komisji Mechaniki Stosowanej Oddziału PAN w Krakowie. Pełnił również funkcję członka New York Academy of Science (od 1997 r.) oraz AAAS (American Association for the Advancement of Science – od 2000 r.). Należał do Stowarzyszenia NOT – SITPH jako rzeczoznawca w zakresie maszyn, urządzeń hutniczych oraz dynamiki maszyn do plastycznej przeróbki metali.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół poznania zjawisk związanych z procesami plastycznej przeróbki metali oraz ich sprzężeniu z dynamiką pracy urządzeń technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem pras i walcarek. Zagadnienia te łączą się ściśle z problemami konstrukcji i eksploatacji urządzeń ukierunkowanych na ograniczenie energochłonności procesów oraz podniesienia jakości wyrobów poprzez zawężenie przedziałów tolerancji wymiarów i kształtów.

Dorobek naukowy profesora obejmuje 246 publikacje – w tym 3 pozycje książkowe oraz 7 monografii, a także 148 zrealizowanych projektów badawczych na potrzeby przemysłu.

Nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002) i Złotym medalem za długoletnią służbę (2008). Za działalność naukowo-badawczą wyróżniony Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagrodą Prezydium Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów. Wielokrotnie był honorowany nagrodą Rektora PWSZ w Krośnie.

Wielkie są zasługi Profesora Andrzeja Świątoniowskiego dla społeczności krośnieńskiej uczelni: w latach 2004-2008 pełnił funkcję kierownika Zakładu Eksploatacji i Konstrukcji Maszyn, a w latach 2012-2020 funkcję kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn, był zaangażowany w przygotowanie programów studiów nowych specjalności oraz w rozwijanie studiów dualnych. Twórczo i aktywnie uczestniczył w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy dydaktycznej, organizacyjnej i badawczej uczelni z zakładami pracy.

Ufając jego doświadczeniu i mądrości Senat uczelni powierzył mu przewodniczenie Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich, aktywnie uczestniczył również w pracach Instytutowej komisji oceniającej nauczycieli akademickich, Uczelnianej komisji dydaktycznej oraz Odwoławczej komisji ds. okresowej oceny pracowników.

Przez wiele lat miał zaszczyt reprezentować JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w pracach Senatu PWSZ i KPU w Krośnie. Udział Profesora w pracach Senatu był wzorem akademickiego etosu – imponował mądrością, doświadczeniem, pełnymi rozwagi i życzliwości dla pracowników i studentów propozycjami oraz troską o dobro i rozwój uczelni. Jako najstarszy członek Senatu, przewodniczył, kiedy zachodziła taka potrzeba, jego obradom.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski był lubianym i cenionym przez wszystkich studentów nauczycielem akademickim. Nikomu nie odmówił pomocy. Zawsze służył dobrą radą i przyjacielskim wsparciem. W trudnych sytuacjach życiowych powtarzał zawsze: „siła spokoju”, co stawało się często balsamem na kłopoty, czy to w pracy, czy w życiu prywatnym, a jednocześnie odwodziło od podejmowania nieprzemyślanych decyzji. Innym często powtarzanym przez Profesora powiedzeniem było: „byle zdrowie”. Niestety ono zawiodło w trudnym czasie. Nam, którzy będziemy kontynuować jego dzieło, pamięć o Nim będzie niezawodnym wsparciem i źródłem, ponieważ zostawił nam dobre owoce swojego życia. Profesor dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski był spolegliwym nauczycielem i wychowawcą studentów i młodszych pracowników, prawdziwym mistrzem nauki o grzeczności i kulturze. Dla każdego miał ciepły uśmiech i dobre słowo. Ci z nas, którzy mieli zaszczyt i szczęście poznać Profesora, zapamiętają go jako mądrego i dobrego człowieka, zawsze pełnego pogody ducha i życzliwości do ludzi.

Pogrzeb śp. prof. dr hab. inż. Andrzeja Świątoniowskiego odbędzie się 23 kwietnia 2021 roku (piątek) o godz. 11.00 na Cmentarzu Bielany w Krakowie.