Charakterystyka kierunku

Kierunek i specjalności kształcenia
Studia inżynierskie na kierunku Zielarstwo

Sylwetka absolwenta i perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Zielarstwo zdobędzie w trakcie siedmiosemestralnych studiów inżynierskich przygotowanie merytoryczne i praktyczne w zakresie uprawy roślin zielarskich, konserwacji i przechowalnictwa roślin zielarskich, obróbki i przetwórstwa surowców pochodzenia zielarskiego, oceny jakości surowców i produktów zielarskich, organizacji i zarządzania gospodarstwem, znaczenia i wykorzystania roślin zielarskich w dietetyce i kosmetologii. Pozna określone grupy związków organicznych obecne w przyrodzie, ich budowę chemiczną, właściwości oraz pełnioną funkcję. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat aktywności biologicznej wybranych związków, ich znaczenia dla organizmu pierwotnego (gospodarza) czy wtórnego (użytkownika) oraz zastosowania w biotechnologii i w innych dziedzinach działalności człowieka. Pozna również możliwości wykorzystania związków naturalnych w celach terapeutycznych.

Ponadto pozna techniki informatyczne służące do pozyskiwania i przetwarzania danych, będzie posiadać umiejętności statystycznej obróbki danych oraz znać zasady doświadczalnictwa. Będzie przygotowany do prowadzenia gospodarstwa w efektywny sposób, stosując metody konwencjonalne, zintegrowane i ekologiczne jak również do podjęcia pracy w przetwórstwie np. owocowo-warzywnym, administracji, usługach, doradztwie zielarskim, instytucjach związanych z konserwacją oraz kształtowaniem terenów zielonych, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zielarstwo będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach kształcących w zakresie zielarstwa, jak również i pokrewnych kierunków rolniczych i produkcyjnych.

Podczas studiów na kierunku Zielarstwo od roku akademickiego 2021/2022 student ma do wyboru jedną z dwóch specjalności, z których każda pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Moduł specjalnościowy: Uprawy małoobszarowe

W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, systemem integrowanym lub ekologicznym, zarówno w gruncie, jak i pod osłonami. Zapoznają się z produkcją nie tylko ziół, ale także roślin uprawnych, warzywnych, ozdobnych i miododajnych. Coraz większego znaczenia nabiera produkcja rodzimych gatunków zapomnianych lub mało znanych roślin, o szczególnym działaniu prozdrowotnym, poszukiwanych przez żywieniowców, dietetyków lub indywidualnych konsumentów, a także restauracje wegetariańskie lub wegańskie.

Absolwenci specjalności uprawy małoobszarowe mogą także prowadzić centra roślin zielarskich i ozdobnych, projektujących ogrody przydomowe, produkujących rozsady ziół, warzyw i krzewów, prowadzić szkółki roślin ozdobnych lub doradztwo zielarsko-ogrodniczo-pszczelarskie.

Wybierając moduł Uprawy małoobszarowe absolwent będzie mógł zapoznać się z grupą roślin alternatywnych, czyli gatunkami uprawnymi lub warzywnymi dotychczas nie występującymi w uprawie w Polsce, roślinami uprawianymi wiele tysięcy lat temu oraz gatunkami bogatymi w składniki funkcjonalne. 

Moduł specjalnościowy: Fitoprodukty i ich zastosowanie

W ramach modułu student zdobędzie wiedzę dotyczącą fitoproduktów oraz ich wykorzystania tj. leków roślinnych, suplementów diety, owoców, warzyw i innych produktów spożywczych o właściwościach prozdrowotnych.

Student zapozna się z możliwością zastosowania fitoproduktów w profilaktyce i leczeniu różnych dolegliwości, ich dawkowaniem, działaniami niepożądanymi i przeciwwskazaniami oraz podstawowymi interakcjami surowców zielarskich z innymi lekami, suplementami diety oraz pożywieniem. Pozna zasady projektowania leków roślinnych i innych fitoproduktów o ukierunkowanym działaniu oraz zapozna się z kryteriami oceny jakości oraz badaniami nad bezpieczeństwem i skutecznością ich stosowania.

Wybierając moduł Fitoprodukty i ich zastosowanie student pozna uregulowania prawne oraz normy dotyczące wprowadzania do obrotu leków roślinnych oraz innych fitoproduktów. Pozna zasady ich znakowania oraz prawidłowego opisu, w tym redagowania informacji zawartych w ulotkach załączonych do fitoproduktów oraz przestrzegania okresów ich ważności.

Absolwent modułu Fitoprodukty i ich zastosowanie będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w firmach wytwarzających leki ziołowe, ziołowe kosmetyki, suplementy diety oraz żywność funkcjonalną, jak również w sklepach i hurtowniach zielarskich. Może podjąć pracę w ośrodkach zajmujących się certyfikowaniem fitoproduktów oraz w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli ich jakości. Absolwent może pełnić rolę doradczą w komponowaniu składu jakościowego i ilościowego fitoproduktów oraz przewidywać ich wpływ na organizm człowieka, jak i określać możliwość ich zastosowania.

 

Moduły specjalnościowe w programach studiów do roku akademickiego 2021/2022

Moduł specjalnościowy: produkcja surowców zielarskich

W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w gospodarstwach rolnych zajmujących się uprawą roślin zielarskich, w firmach specjalizujących się pozyskiwaniem ziół z ekosystemów, ale także zdobędą umiejętność w zakresie planowania, projektowania, organizacji i zarządzania własnym gospodarstwem skupiającym się na uprawie, przechowywaniu i obróbce surowców pochodzenia zielarskiego. Wybierając moduł produkcja surowców zielarskich absolwent będzie mógł zapoznać się z gleboznawstwem i żywieniem mineralnym roślin, fizjologicznymi podstawami plonowania roślin, szczegółową uprawą roślin zielarskich z elementami uprawy ekologicznej, rozmnażaniem roślin zielarskich, przetwarzaniem owoców zielarskich, zdobędzie przygotowanie w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji zielarskiej oraz projektowania i urządzania plantacji i ogrodów zielarskich.

Moduł specjalnościowy: rośliny zielarskie w produkcji żywności, suplementów diety, leków roślinnych i kosmetyków 

W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do podjęcia zatrudnienia w przemyśle zajmującym się obróbką surowców pochodzenia zielarskiego, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa roślin zielarskich. Wybierając moduł rośliny zielarskie w produkcji żywności, suplementów diety, leków roślinnych i kosmetyków student zdobędzie wiedzę o wykorzystaniu ziół w przemyśle kosmetycznym i spożywczym, zasadach produkcji preparatów ziołowych i żywności funkcjonalnej, technologii przetwarzania surowców zielarskich, z zakresu towaroznawstwa farmakognostycznego. Absolwent kierunku Zielarstwo będzie umiał korzystać z opracowań naukowych i prac badawczych z zakresu uprawy roślin, ich właściwości i wpływu na organizm człowieka, oraz ich zastosowania w różnych obszarach przemysłu. Zdobędzie również kompetencje społeczne w zakresie współpracy z otoczeniem, a także własnego rozwoju zawodowego. Absolwent pierwszego stopnia kierunku Zielarstwo będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach kształcących w zakresie zielarstwa, jak również i pokrewnych kierunków rolniczych i produkcyjnych. 

Moduł specjalnościowy: przetwórstwo zielarskie

W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do podjęcia zatrudnienia w przemyśle zajmującym się obróbką surowców pochodzenia zielarskiego, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa roślin zielarskich. Wybierając moduł przetwórstwo zielarskie student zdobędzie wiedzę z zakresu towaroznawstwa farmakognostycznego, zasady certyfikacji i systemy jakości w przetwórstwie zielarskim, znakowanie i opis produktów ziołowych, systemy zarządzania w przedsiębiorstwach przetwórstwa zielarskiego, technologii przetwarzania surowców zielarskich, maszynach i urządzeniach stosowanych w przetwórstwie zielarskim.