Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Krośnie

Zarządzenie nr 32/19
Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
z dnia 16 września 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie


Na podstawie art. 104 § 1 i art. 1041-3  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) w związku z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawoo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1
Wprowadzam Regulamin pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigoniaw Krośnie, zwany dalej Regulaminem.

 
§ 2
Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości  pracownikom Uczelni  na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia
w Krośnie.

§ 4
Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 3, traci moc Regulamin pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, którego tekst jednolity stanowił załącznik do zarządzenia Rektora  nr 40/15 z dnia 15 września 2015 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.