Zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć dydaktycznych

Na postawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r.poz. 85 z późn. zm.) oraz § 12-§13a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1835) zarządzam, co następuje:

§1

 1. W bieżącym roku akademickim zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach prowadzone są w formie tradycyjnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej).
 2. Decyzja Rektora, o zajęciach odbywających się w formie tradycyjnej, o której mowa w ust. 1, jest podawana do wiadomości społeczności akademickiej w drodze komunikatów.
 3. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 podstawową platformą zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych będzie MS Teams w ramach Office 365.

§2

 1. Podstawową formą zajęć dydaktycznych realizowanych w formie zdalnej są zajęcia prowadzone w trybie synchronicznym, tj. z wykorzystaniem komunikacji w czasie rzeczywistym.
 2. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej mogą być również prowadzone w trybie asynchronicznym, tj. niewymagającym kontaktu prowadzącego ze studentem w czasie rzeczywistym, na podstawie kursów odbywających się na uczelnianej platformie e-learning KPU w Krośnie.
 3. Zajęcia realizowane metodą synchroniczną zaliczane są do zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich (lub innych osób prowadzących zajęcia) i studentów.
 4. Zrealizowane zajęcia w formie zdalnej będą rozliczane na takich samych zasadach jak zajęcia zrealizowane w formie tradycyjnej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracy obowiązującym w KPU w Krośnie.
 5. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, może być przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jedynie za zgodą prorektora ds. studiów.

§3

 1. Narzędziem do prowadzenia zajęć oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej w trybie synchronicznym jest aplikacja MS Teams i ZOOM.us oraz platforma Portal Wirtualnej Edukacji e-learning KPU.
 2. Wykorzystanie innych narzędzi kształcenia na odległości jest możliwe za zgodą prorektora ds. studiów w wyjątkowych przypadkach.

§4

 1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej, w trybie synchronicznym zapewniają możliwość kontaktu audio-wideo lub bieżącej weryfikacji osiągnięć studentów. Realizacja wykładów w formie zdalnej odbywa się w trybie synchronicznej interakcji, zgodnie z harmonogramem zajęć lub z możliwością odtworzenia nagranego wykładu w dowolnie wybranym przez studenta czasie.
 2. Za właściwe merytoryczne przygotowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych na odległość, zgodnie z programem studiów oraz umożliwienie osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się, poprzez dobór odpowiednich metod weryfikacji, odpowiada prowadzący zajęcia.
 3. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest w szczególności do:
 4. opracowania i udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej,
 5. komunikowania się ze studentami w formie zdalnej, z wykorzystaniem ZOOM.us, MS Teams lub platformy e-student KPU,
 6. informowania studentów o formie zaliczenia zajęć,
 7. zapewnienia studentom możliwości osobistych konsultacji; konsultacje powinny odbywać się za pomocą platformy ZOOM.us lub MS Teams w formie zdalnej, zgodnie z podanym do wiadomości studentów harmonogramem dyżurów, określającym godziny i dzień tygodnia,
 8. bieżącej kontroli postępów w nauce,
 9. przestrzegania przepisów dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych podczas tworzenia i wykorzystania materiałów dydaktycznych.
 10. Student jest zobowiązany do logowania się w trakcie zajęć swoim imieniem i nazwiskiem.

§5

 1. W celu przeprowadzenia bieżącej oceny osiągania przez studentów efektów uczenia się, uzyskanych podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, prowadzący powinien przeprowadzać sprawdziany wiedzy.
 2. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do regularnego monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu kształcenia. Dokumentacja powinna potwierdzać regularność kontaktów i interakcji ze studentami.
 3. Przebieg procesu kształcenia realizowanego w formie zdalnej i potwierdzanie obecności studenta na zajęciach dokumentowany jest w formie: listy zawierającej dane z aplikacji MS Teams lub w formie zdjęć ekranu, które umożliwiają identyfikację uczestników procesu dydaktycznego, lub w formie tradycyjnych list obecności (skan).
 4. Szczegółowe zasady gromadzenia dokumentacji w poszczególnych jednostkach, w tym harmonogram jej przekazywania oraz miejsce gromadzenia dokumentacji, ustala prorektor ds. studiów. Za gromadzenie tych danych odpowiada kierownik zakładu.
 5. Okres przechowywania dokumentacji procesu kształcenia realizowanego w formie zdalnej jest tożsamy z dotychczas obowiązującymi wytycznymi.
 6. W przypadku potwierdzonego braku realizacji zajęć dydaktycznych prorektor ds. studiów nakazuje pracownikowi realizację zajęć.

§6

 1. Student jest zobowiązany do udziału w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej, zgodnie z harmonogramem zajęć udostępnionym na stronie właściwego zakładu.
 2. Każdy student ma obowiązek posiadania konta założonego na platformie e-student KPU,  MS Teams oraz posiadać adres w domenie @student.kpu.krosno.pl.
 3. Student jest uprawniony do korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych udostępnionych w formie elektronicznej przez prowadzących zajęcia, bez możliwości ich dalszego udostępniania osobom trzecim.
 4. Student zobowiązany jest do nieutrwalania zajęć prowadzonych za pomocą środków porozumiewania się na odległość bez zgody prowadzącego zajęcia.

§7

 1. Studenci są informowani o wszystkich formach prowadzenia zajęć, w tym o zajęciach realizowanych w formie zdalnej, wraz z publikacją harmonogramów zajęć.
 2. Nadzór nad prowadzeniem zajęć dydaktycznych w formie zdalnej sprawuje prorektor ds. studiów lub osoba przez niego upoważniona (dyrektor instytutu).
 3. Kierownik zakładu prowadzi ewidencję zajęć w formie zdalnej realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów oraz odpowiada za prawidłowy ich udział procentowy w ogólnej liczbie pkt. ECTS określonej w programach studiów. Ewidencję prowadzi się do zakończenia całego cyklu kształcenia na danym kierunku studiów.
 4. Nadzór, o którym mowa w ust. 2 i 3, polega w szczególności na kontroli odbywania zajęć zgodnie z harmonogramem, weryfikacji raportów aktywności nauczycieli akademickich na platformie, MS Teams, ZOOM.us, e-lerning KPU.
 5. Opiekunowie lat mają obowiązek założenia zespołu na platformie MS Teams (lub linku na ZOOM.us) w celu kontaktu ze studentami rocznika, którego są opiekunem.
 6. W celu hospitowania i monitorowania zajęć na polecenie dyrektora instytutu prowadzący zajęcia w formie zdalnej zobowiązani są do dodania do właściwego zespołu na ZOOM.us, MS Teams, w charakterze nauczyciela osobę przez niego upoważnioną.
 7. Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie zdalnej mogą być prowadzone w pomieszczeniach KPU lub innego miejsca umożliwiającego zachowanie warunków do prowadzenia zajęć.

§8

 1. Za działanie platform edukacyjnych i za zakładanie kont użytkowników i nadawanie im odpowiednich uprawnień do korzystania z platform odpowiedzialni są pracownicy Zespołu Specjalistów ds. Informatyki KPU w Krośnie.
 2. W trakcie roku akademickiego pracownicy Zespołu Specjalistów ds. Informatyki KPU w Krośnie zapewniają prowadzącym oraz studentom bieżącą pomoc techniczną w przypadku ewentualnych problemów związanych z platformami oraz zapewniają realizację szkoleń dla pracowników i studentów z zakresu projektowania, tworzenia oraz publikowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie zdalnej oraz podstawowych funkcji wykorzystywanych narzędzi.

§ 9

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość podlegają ocenie jakości w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, według takich samych zasad jak zajęcia dydaktyczne realizowane w formie tradycyjnej.

§ 10

 1. Materiały dydaktyczne udostępnione w celach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).
 2. Materiały dydaktyczne oraz nagrania dotyczące zajęć udostępniane są wyłącznie studentom oraz osobom sprawującym kontrolę nad realizacją procesu kształcenia w formie zdalnej.
 3. Wykorzystanie przez studenta materiałów dydaktycznych oraz nagrań niezgodnie z ich przeznaczeniem lub udostępnienie osobom trzecim stanowi naruszenie przepisów obowiązujących i może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 11

W sprawach dotyczących kształcenia nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu wymagających podjęcia decyzji, właściwy jest prorektor ds. studiów, chyba że odpowiednie regulacje zawierają przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zarządzenia Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

§ 12

W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego zarządzenia z treścią załącznika nr 3 do zarządzenia nr 102/20 w Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania uczelni po zniesieniu ograniczenia jej działalności w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz aktualizacji procedur związanych z COVID-19 zastosowanie znajdują postanowienianiniejszego zarządzenia.

§ 13

Zasady określone niniejszym zarządzeniem mogą ulec zmianie w zależności od zmian sytuacji epidemicznej w kraju.

§ 14

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU