Zarządzenie Rektora KPU w Krośnie nr 18/21 w sprawie zmiany Regulaminu pracy

Zarządzenie nr 18/ 21
Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu pracy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 1041-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy  (Dz. U. 2020 poz. 1320  z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 i  art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Zmieniam Regulamin pracy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, zwany dalej Regulaminem.
§ 2
Tekst jednolity regulaminu, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracownikom Uczelni na stronie internetowej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.